เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การวางแผนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( JOB PLANNING-DELEGATION-CONTROLLING SKILLS )

รหัสหลักสูตร: 66153

จำนวนคนดู 716 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวางแผนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ( JOB PLANNING-DELEGATION-CONTROLLING SKILLS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสาร สั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารสั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสาร สั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)

   1. กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)

             - ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง

             - ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

             - ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน

             - ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

             - ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

   2. ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)

             - ลักษณะทางกระบวนการ (Process)

             - ลักษณะของบุคคล (Person)

             - ลักษณะทางผลผลิต (Product)

กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผนการสั่งการ มอบหมายอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)

   1. แนวคิดการจัดทำแผนงานให้ลลงมือปฏิบัติ

   2. การเตรียมตัววางแผนอย่างมีหลักการ

            - Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายกำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ

   3. การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ

กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสารและการสั่งการ (Communication & Command)

   1. ศิลปะการสื่อสาร การสั่งการและมอยหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

            - การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร

            - การสั่งงานด้วยวาจา

   2. ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ

            - แบบออกคำสั่ง

            - แบบขอร้อง

            - แบบให้คำแนะนำ

            - แบบอาสาสมัคร

   3. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการสั่งการ มอยหมายงาน

            - หลักการพูดและการนำเสนอ

            - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

            - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการนำเสนองานต่อหน้าคณะกรรมบริหาร

กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)

   1. หลักการการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

            - การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน

            - หลักการ Put the Right Man to the Right Job

   2. ประเภทของการมอบหมายงาน

            - Assignment (งานตามปกติ)

            - Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)

   3. ขั้นตอนการมอบหมายงาน

            - อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ

            - ระบุผลงาน

            - บอกเงื่อนไข

            - ถามวิธีปฏิบัติการ

            - เสนอความช่วยเหลือ

            - ทำแผนปฏิบัติการ

            - ทบทวนขั้นตอน

            - ประเมินผล

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน 

กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)

   1. กระบวนการติดตามและการควบคุมงานให้ได้ผลสำเร็จ

   2. การแจ้งผลการปฏิบัติงานเมื่อมีการติดตามผลงาน

            - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

            - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

            - เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

   3. การแจ้งผลการควบคุม และติดตามงานของลูกน้องในการปฏิบัติงาน

             - เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

             - เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

             - เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติวิธีการแจ้งผลตรวจติดตาม การควบคุมงานของลูกน้อง

   4. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

             - การบรรยาย     

             - กิจกรรม และเกม       

             - การแสดงออก

             - กลุ่มสัมพันธ์  

             - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( JOB PLANNING-DELEGATION-CONTROLLING SKILLS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุม และติดตามงาน, JOB PLANNING-DELEGATION-CONTROLLING SKILLS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด