เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

รหัสหลักสูตร: 56583

จำนวนคนดู 4204 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

การฝึกอบรมสอนงานแบบOJT (On Job Training)เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบOJT (On-the-Job Training)เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ :

+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบOn The Job Training  

+เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนสอนงาน  

+เพื่อให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติงานและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อเรียนรู้หลัก :  

PART 1  : ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT? 

      O - การสอนงานแบบOJTคืออะไร  

      O - ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT 

      O - ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน 

      O - บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชากับการสอนงาน 

      O - การสอนงานแบบรูปแบบต่าง ๆ 

      O - วัตถุประสงค์ของการสอนงานแบบ OJT 

      O - ลักษณะและวิธีการสอนงานแบบ OJT 

 

Part 2 : กระบวนการสอนงานแบบ OJT 

      O - หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT 

      O - การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมส าหรับการสอนงานแบบ OJT 

      O - เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากายสำหรับการสอนงานแบบ OJT 

      O - ขั้นตอนการสอนงานเชิงคุณภาพและปริมาณ 

      O - การเตรียมผู้เรียน (Prepare the Worker) 

      O - การถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Present the Operation) 

      O - การให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจนได้ผล (Try-out Performance) 

      O - การติดตามผล (Follow Up) 

  

Part 3 : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล 

      O - จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน (Make a Timetable for Training) 

      O - จัดทำแบบซอยงาน (Break Down the Job) 

      O - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมก่อนการสอนงาน (Get Everything Ready) 

      O - จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม (Arrange the Worksite) 


Part 4 :  ปัญหาของการสอนงาน OJT 

      O - จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับการสอนงานแบบ OJT 

      O - Generation (XYZ)กับการเรียนรู้งาน 

      O - แนวทางการแก้ไขปัญหาการสอนงานOJT 

  

วิธีการเรียนรู้  : 

 - บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- ฝึกปฏิบัติจริงแบบ Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA) 

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ 

  

กลุ่มเป้าหมาย : 

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME 

- หัวหน้างาน/หัวหน้าทีม 

- พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ 

- ผู้สอนงาน OJT 

 

วิทยากร  : 

ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล  

พี่เลี้ยงหัวหน้างานโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตามโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย /ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษํท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ


=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม  2562    เวลา 09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรม เซนต์เจมส์ - ถ.สุขุมวิท ซ.26 === 

 


ค่าบริการอบรม :  3,600.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท) 


 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: OJT, หลักสูตรการสอนงาน OJT, หลักสุตรการสอนงาน, การสอนงาน, หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน OJT, เทคนิค OJT