ทักษะการพัฒนาภาวะผู้นำ ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )

รหัสหลักสูตร: 66609

จำนวนคนดู 722 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการพัฒนาภาวะผู้นำ ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
         -    สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักการสร้างภาวะผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสื่อสารในทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  Up-Skills ผู้นำและภาวะผู้นำ สำหรับการจัดการที่ได้ผล
            -    ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
            -    ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
            -    ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง
   2.  ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
            -    อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
            -    เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
            -    รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
   3.  กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
            -    PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
            -    INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques
   4.  Re-Skills ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จของทีมงาน  
 WORKSHOP  :  ทำแบบทดสอบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ 7-10 ทักษะ และวิเคราะห์ศักยภาพ    การบริหารจัดการของตนเอง
            -    ภาวะผู้นำ (Leadership)
            -    การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
            -    ทักษะการสื่อสาร (Communication)
            -    ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
            -    การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
            -    การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
            -    ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   5.  การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA
            -    การออกความคิด (Concept)
            -    การกำหนดกระบวนการ (Process)
            -    การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)
   6.  ผู้นำกับการพัฒนาการสื่อสารทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
            -    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
            -    ความแตกต่างของการสอนงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
            -    กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
            -    การสื่อสาร การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Communication & Counseling & Motivation & Feedback)
 WORKSHOP  :  ฝึกทักษะการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership)  ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมีศิลปะ
   7.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            -    การบรรยาย      
            -    กิจกรรม และเกม        
            -    การแสดงออก
            -    กลุ่มสัมพันธ์    
            -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการพัฒนาภาวะผู้นำ ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการพัฒนาภาวะผู้นำ, LEADERSHIP DEVELOPMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

กลยุทธ์งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง