พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )

รหัสหลักสูตร: 66621

จำนวนคนดู 1190 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งพนักงานขายต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น พนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนสามารถกำหนดจุดยืนให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า หลักสูตร Professional Consulting Sales Skills ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานจนถึงการเป็นมืออาชีพของกระบวนการขาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเทคนิคการถามและการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และ การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล
   หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ และสินค้าที่ทางผู้เข้าอบรมต้องการ โดยหลักสูตรนี้มีการแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีหัวข้อการอบรมทีสนุกสนาน เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์การตรงจากวิทยากร ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายดายในการทำงานจริง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 3D ทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เหมือนการอบรมแบบเดิมๆ แต่ผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกกดดัน และเป็นการจุดไฟการขายให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
   2.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
   3.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า รูปแบบการขายแบบหน้าร้าน, ทางโทรศัพท์, การขายผ่านรูปแบบองค์กร
   4.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
   5.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
   6.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
   8.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม  
   1. Expert Personal Consulting (Morning Class)
           - ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขายแบบเผชิญหน้าลูกค้า
           - การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
           - แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out
           - คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
           - ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
           - รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)
           - สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ    
                 *การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation)
                 *การเปิดการขาย (Opening)
                 *การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring)
                 *การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting)
                 *การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling)
                 *การปิดการขาย (Sales Closing)
                 *การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
           - สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)
                 *Workshop
                 *Roleplay
                 *Participation
   2. Advising Telesale (Afternoon Class)
          Module 1 : บทบาทของนักขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์
                 -    บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย
                 -    การเตรียมตัวก่อนการขายทางโทรศัพท์
           Module 2: ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด
                 -    123 closing sales
                 -    คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา
                 -    ลักษณะคำถามที่ดีในการถามลูกค้า
                 -    ตัวอย่างคำถามที่ดีและไม่ดีในการถามคำถามลูกค้า
           Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 1
                 -    วิธีการนำเสนอสินค้าอย่างน่าสนใจ
                 -    กิจกรรม คำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้าก่อนการขาย
           Workshop การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 2
                 -    ประเภทข้อโต้แย้งที่พบจากลูกค้า
                 -    วิธีการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
                 -    ลักษณะคำพูดลูกค้าที่เราต้องปิดการขาย
           การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 3
                 -    เทคนิคการนัดหมายเพื่อการเข้าพบลูกค้า (Participation)
                 -    ข้อควรระวังในการสนทนาการขายทางโทรศัพท์
                 -    สรุป คำถามและคำตอบวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหารงานขาย
-    ผู้จัดการงานขาย
-    หัวหน้างานขาย
-    ผู้นำทีมขาย
-    พนักงานขายทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ, Professional Consulting Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !