หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consultative Selling Skills)

รหัสหลักสูตร: 66621

จำนวนคนดู 1513 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consultative Selling Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเป็นนักขายที่เพียงแค่มีทักษะพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพออีกต่อไป การเป็นนักขายยุคใหม่
ต้องมีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้เชิงลึกและเข้าใจ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวทางการแห้ไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ 

         หลักสูตรฝึกอบรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับนักขาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายระดับเริ่มต้น หัวหน้าฝ่ายขาย หรือบุคคลที่สนใจในการเพิ่มทักษะ
การขายของตน ผ่านการวิเคราะห์ลูกค้าแบบเชิงลึก รวมถึงการปรับปรุงวิธีการขาย และการพัฒนาการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้
        ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของการขายในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

   
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและการวิเคราะห์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างกรอบความคิดในการแก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า


อุปสรรคในการขายยุคปัจจุบัน

 1. การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น ลูกค้าสามารถค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการจากแหล่งต่างๆ ได้ก่อนทำการซื้อ ทำให้ลูกค้ามีอำนาจ
 2. ในการเจรจาและความคาดหวังที่สูงขึ้น นักขายจึงต้องมีความรู้และการเตรียมตัวที่ดีกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 3. ความต้องการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและส่วนบุคคลมากขึ้น: ลูกค้าสมัยใหม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัว
 4. การขายแบบเดิมที่ใช้การเสนอขายแบบเดียวกันกับลูกค้าทุกคนจึงไม่เพียงพออีกต่อไป นักขายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 5. การแข่งขันที่สูงขึ้น: ด้วยการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และการเข้าถึงตลาดทั่วโลกที่ง่ายขึ้น การแข่งขันในธุรกิจจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักขายต้องพัฒนาทักษะและเสนอมูลค่าเพิ่ม
 6. ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
 7. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว: เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว นักขายจำเป็นต้องอัพเดทความรู้และทักษะอยู่เสมอ
 8. เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและเหมาะสม
 9. ความท้าทายในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาว: ในโลกที่มีการแข่งขันสูง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งท้าทาย นักขายต้องพัฒนาทักษะ
 10. ในการดูแลลูกค้าอย่างจริงใจและยาวนาน
 11. ความยากในการติดตามและวัดผลการขาย: ด้วยช่องทางการขายที่หลากหลายและซับซ้อน การติดตามและวัดผลการขายอาจเป็นเรื่องยาก นักขายต้องใช้เครื่องมือและ
 12. เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การขายอย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงที่ 1: พัฒนาทักษะพื้นฐานในการขาย

 • เรียนรู้หลักการขายพื้นฐาน
 • การฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการข้อโต้แย้งและการปฏิเสธจากลูกค้า
 • การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ช่วงที่ 2: การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้า

 • เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (เช่น CRM)
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อตามอารมณ์และตรรกะของลูกค้า
 • การสร้างแบบจำลอง Persona ของลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างคำถามเพื่อเปิดโอกาสในการขาย

ช่วงที่ 3: การพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย

 • การระบุโอกาสในการขายที่ต้องใช้การปรึกษา
 • การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี SPIN Selling
 • การสร้างและนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิผล
 • การฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • การใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ช่วงที่ 4: การรักษาความสัมพันธ์หลังการขาย

 • การพัฒนาความสัมพันธ์สู่ความภักดีของลูกค้า
 • การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการสร้างตลาดเป้าหมาย
 • การให้บริการหลังการขายที่เหนือความคาดหมาย
 • การจัดการและการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า
 • การสร้างและนำเสนอข้อเสนอมูลค่าเพิ่มที่ต่อเนื่อง
 • ช่วงถามมาตอบไป
 • สรุปเนื่อหาโดยรวมและเสนอแนะแนวทาง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานขาย: เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จในการปิดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย: สำหรับผู้นำทีมขายที่ต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์การขายและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาทีมของตนเอง
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย: เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ในการขายและบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการและวางแผนการขายที่ยั่งยืน
 • เจ้าของธุรกิจ: สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะในการขายเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของตน การเรียนรู้เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาจะช่วยให้พวกเขา
  สามารถเข้าถึงและรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • นักการตลาด: สำหรับนักการตลาดที่ต้องการเข้าใจลูกค้าและตลาดเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างแคมเปญและกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ที่ปรึกษาการขาย: สำหรับบุคคลที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consultative Selling Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ, Professional Consulting Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด