ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management)

จำนวนคนดู 176 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร ก็คือ การจัดทำการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development) โดยการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path) กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารคนเก่ง (Talent Management) รวมทั้งกำหนดเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาความสามารถ และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว ที่จะส่งผลช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานผสานกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน HRDที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management System)

ความหมายของการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management) ?

ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องทำ Career Development and Management?

ความสัมพันธ์ของ Career Development,Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map

ส่วนที่ 2 : เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานมองเห็นการเติบโตก้าวหน้า

ความหมายและประโยชน์ของ Career Path (CP)

รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แนวทางการจัดทำ Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตัวอย่าง : Career Path

Workshop 1 : การจัดทำ Career Path

ส่วนที่ 3 : เทคนิคและวิธีการในการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ความหมายและประโยชน์ของ Succession Plan (SP)

กระบวนการระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management System)

ตัวอย่าง : Succession Plan

Workshop 2 : การจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management)

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

การรักษาพนักงานดาวเด่น

การใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 5 : เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ Training Road Map (TRM) เพื่อจัดหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร

ความหมายและประโยชน์ของ Training Road Map (TRM)

จะเริ่มต้นทำ Modern Training Road Map อย่างไรดีให้มีประสิทธิภาพ ?

การวิเคราะห์หา Managerial Competency เพื่อกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารจากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)

ตัวอย่าง : Training Road Map

Workshop 3 : การจัดทำ Training Road Map ของฝ่ายงาน

การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

ส่วนที่ 6 : แนวทางการพิจารณาPromote พนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณา Promote จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และประสบการณ์การทำงาน

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Deve, การบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Develo, ความสัมพันธ์ของ Career Development,Career Path, Su, กระบวนการระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง, การวิเคราะห์หา Managerial Competency, การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทาง
เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
Inventory in Practice  Module 2 : งานสินค้าคงคลัง (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
สินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วย ของกิจการ ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E)
3900บาท
ผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงาน NG เพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ
การสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วย 7Q
5200บาท
“บุคลากรที่มีขวัญกาลังใจดี มีแรงจูงใจและจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วยพลัง ย่อมสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้กับการทำงานและองค์กร”
ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ