ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

OKRs Objective & Key Results

จำนวนคนดู 65 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
OKRs Objective & Key Results
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมนำการนำเอา OKRs หรือ Objective & Key Results มาใช้ทดแทน KPIs กันอย่างแพร่หลายด้วยเหตุที่การใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานด้วย KPIs นั้น มีข้อติดขัดอยู่หลาย
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course outline) :


08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 - 16.00  น.      เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้     

รู้จักกับ OKRs 

             + ความเป็นมาของ OKRs 

            + OKRs คืออะไร 

            +เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs 

            + ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ  

 วิธีคิด (Mindset) ที่ใช่เพื่อให้นำเอา OKRs มาใช้อย่างได้ผล 

 หลักการและแนวทางการกำหนด OKRs 

   (1) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย: Objectives  

                 + การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives

                 + Objectives อย่างไรที่ตั้งแล้วได้ผลดี 

                 +เทคนิคการกำหนด Objectives ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

                 +ปัญหาของการกำหนด Objectives และแนวทางแก้ไข  

         (2) การกำหนดผลลัพธ์หลัก : Key Results  

                 + การเชื่อมโยง Objectives กับ Key Results เข้าด้วยกัน  

                 +หลักการพื้นฐานของการกำหนด Objectivesกับ Key Results 

                 + เทคนิคการกำหนด Key Results ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

                + ปัญหาของการกำหนด Key Results และแนวทางแก้ไข  

 การนำเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี 

                 + แนวทางการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

                 + รอบระยะเวลาในการจัดทำ, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตาม OKRs 

                 + แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเมื่อใช้ OKRs  

                 + การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

                + การสะท้อนผลงานด้วยแนวคิด CFR  

 กรณีศึกษาการใช้ OKRs และฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRsของหน่วยงานตัวอย่าง  

 บทบาทหน้าที่ในการเป็นOKRs Champion เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร


16.00 น. - จบเนื้อหาการเรียนรู้

---------------------------------


กลุ่มเป้าหมาย :

-     เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 -     ผู้จัดการฝ่าย/แผนก HR 

-     ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ                           

-     บุคลากรฝ่าย HR  


วิธีการเรียนรู้ :

-     บรรยายอย่างย่อและซักถาม

-     อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

-     กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

-     ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด


Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: OKR, Objective&keyrusults, OKRs, หลักสูตรokrs, หลักสูตรokr, หลักสูตรด้านhr
หลักสูตร Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาย
Writing for PR & Corporate Communications การเขียนสไตล์พีอาร์และสื่อสารองค์กร
5900บาท
คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ สามารถเขียนงานพีอาร์ได้ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ
การเก็บเอกสารให้ ค้นหาง่าย / เป็นระบบ / ต้นทุนต่ำ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย ลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
หัวหน้างานที่รัก นักพัฒนาองค์กร และการพัฒนาการเป็นหัวหน้างานที่ดี
4500บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรทุกระดับ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญระดับประเทศที่พลาดไม่ได้
APQP & PPAP : การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจและทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ APQP & PPAP เข้าใจข้อกำหนดการควบคุม ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
Transportation in Practice  Module 1 : งานขนส่งสินค้า (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืน สินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อนำไปยังจุดที่จะทำลาย ทำให้ องค์กรต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภท