OKRs Objective & Key Results

จำนวนคนดู 330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
OKRs Objective & Key Results
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมนำการนำเอา OKRs หรือ Objective & Key Results มาใช้ทดแทน KPIs กันอย่างแพร่หลายด้วยเหตุที่การใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานด้วย KPIs นั้น มีข้อติดขัดอยู่หลาย
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course outline) :


08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 - 16.00  น.      เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้     

รู้จักกับ OKRs 

             + ความเป็นมาของ OKRs 

            + OKRs คืออะไร 

            +เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs 

            + ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ  

 วิธีคิด (Mindset) ที่ใช่เพื่อให้นำเอา OKRs มาใช้อย่างได้ผล 

 หลักการและแนวทางการกำหนด OKRs 

   (1) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย: Objectives  

                 + การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives

                 + Objectives อย่างไรที่ตั้งแล้วได้ผลดี 

                 +เทคนิคการกำหนด Objectives ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

                 +ปัญหาของการกำหนด Objectives และแนวทางแก้ไข  

         (2) การกำหนดผลลัพธ์หลัก : Key Results  

                 + การเชื่อมโยง Objectives กับ Key Results เข้าด้วยกัน  

                 +หลักการพื้นฐานของการกำหนด Objectivesกับ Key Results 

                 + เทคนิคการกำหนด Key Results ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

                + ปัญหาของการกำหนด Key Results และแนวทางแก้ไข  

 การนำเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี 

                 + แนวทางการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

                 + รอบระยะเวลาในการจัดทำ, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตาม OKRs 

                 + แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเมื่อใช้ OKRs  

                 + การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

                + การสะท้อนผลงานด้วยแนวคิด CFR  

 กรณีศึกษาการใช้ OKRs และฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRsของหน่วยงานตัวอย่าง  

 บทบาทหน้าที่ในการเป็นOKRs Champion เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร


16.00 น. - จบเนื้อหาการเรียนรู้

---------------------------------


กลุ่มเป้าหมาย :

-     เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 -     ผู้จัดการฝ่าย/แผนก HR 

-     ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ                           

-     บุคลากรฝ่าย HR  


วิธีการเรียนรู้ :

-     บรรยายอย่างย่อและซักถาม

-     อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

-     กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

-     ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: OKR, Objective&keyrusults, OKRs, หลักสูตรokrs, หลักสูตรokr, หลักสูตรด้านhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด