เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction อย่างมีประสิทธิผล

จำนวนคนดู 732 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในเกี่ยวกับเอกสารใน ระบบการจัดการคุณภาพ

2.เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักการเขียนเอกสารแบบ ต่าง ๆ และลงรายละเอียดเรียนรู้ในขั้นตอน แนวทาง และส่วนประกอบอื่นของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้และทักษะที่ ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลัก

PART 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ

PART2 : คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

PART3 : นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)

PART4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction


หัวข้อเรียนรู้ :

PART1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ

•โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ

•รูปแบบเอกสาร (คู่มือคณุภาพ / นโยบายคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) และสรุปความแตกต่าง

•การควบคมุเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)

•ประโยชน์ของการควบคมุเอกสารและแนวทางการควบคุมเอกสาร

•เครื่องมือในการจัดท าเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)

การใช้ Flowchart

 PART2 : รู้จักคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

•หลักการการเขียนคู่มือคณุภาพ

•ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ

•Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ

PART3 : นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)

•หลักการการเขียนนโยบายคุณภาพ

•ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ

•Work Shop 2 : การจัดทำนโนบายคุณภาพ

PART4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

•หลักการการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction

•แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบข้อความ

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบตาราง

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบแผนภูมิ (Chart)

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flowchart

•ส่วนประกอบโดยทั่วไปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

•แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจ

•ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข


วิทยากร
ดูประวัติ

ชัยมงคล ศิลธร (อาจารย์ดล)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานอุตสาหกรรม, ธุรกิจเคมี,พลาสติก,วัสดุอุตสาหกรรม, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจการผลิต)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949, ISO/IEC 17025, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instructio, เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน, Work Instructio, เทคนิคการเขียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด