ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน Excellent Logistics Improvement by Lean

จำนวนคนดู 219 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน Excellent Logistics Improvement by Lean
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ที่เน้นในการบริหารและวางแผนในการ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และส่งมอบสินค้าและบริการ โดยเน้นไปที่มุมมองแบบองค์รวม (Holistic View) ภายใต้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่รับรู้และควบคุมได้ ย่อมเป็นเป้าหมายของทุกองค์กร แต่ด้วยองค์ประกอบของโลจิสติกส์เองที่มีความหลักหลาย ผสมผสานในหลายๆกระบวนการเพื่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่า (Value) ที่เป็นที่ต้องการแก่ลูกค้า ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำได้ยาก เครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงด้านโลจิสติกส์ให้สู่ความเป็นเลิศได้อย่างลงตัว นั่นคือ Lean Management 


Lean Management เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นการผสมผสานในมิติของ Value, Waste, Flow, Process, Resource และ Visibility ที่เป็นการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกกระบวนการสามารถนำทรัพยากรเท่าที่จำเป็น มาขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบ Value แก่ลูกค้า โดยมีความสูญเสีย สูญเปล่า ให้น้อยที่สุด อันจะทำให้ต้นทุนทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่ต่ำลง และยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการในการผสมผสานการจัดการ Logistics & Lean Management เข้ากับการบริหารงานในทุกองค์กร อันจะทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำไปพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรในภาพรวม (Holistic) เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรวดเร็ว แม่นยำ ตรงเวลา ด้วยต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและต่ำ


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดประกอบการบรรยาย

Logistics & Lean Management หลักการบริหารร่วมกันที่ต้องเข้าใจกันก่อน ในเรื่องของ การส่งมอบคุณค่าที่ไหลลื่น (Value, Flow and Deliver)

Business Process Model แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะหลักพื้นฐาน Business Workflow

Lean Management หลักการบริหารที่เน้นกระบวนการไหลของ Value ที่มุ่งไปที่การจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า มุ่งกำจัดและจำกัดความสูญเสีย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง

Cost Evaluation & Control หัวใจร่วมกันระหว่าง Logistics และ Lean ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และวางแผนในทุกกระบวนการ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุง

Maximize Pull และ Minimize Push ผสมผสานเพื่อ Value, Cost และ Response Time เพื่อ Optimize Customer Satisfaction

Apply Lean Management to Logistics Process หลักการและวิธีการนำ Lean ไปประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ อย่างลงตัวและได้ผลเชิงประจักษ

Logistics Process – Value & Non-Value Activity กลวิธีในการปรับเปลี่ยน ผนวกรวม ยกเลิก กระบวนการหรือกิจกรรมทางโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยทรัพยากรที่ต่ำและเหมาะสมที่สุด

Just In Time Inventory การจัดการควบคุมปริมาณและการส่งมอบสต๊อกสินค้า เพื่อการผลิต/เพื่อการจำหน่าย/เพื่อการซ่อมบำรุง หัวใจของการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีผลไปทุกกระบวนการ

Case Study and Best Practice of Lean Logistics กรณีตัวอย่าง และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการผสมผสาน Logistics & Lean เช่น กระบวนการ Distribution, Order Processing, Transport เป็นต้น

Quick Response เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่เน้นในด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการที่ตอบสนองทั้งในเรื่องปกติและเรื่องเร่งด่วน

 Caution and Warning to Apply Lean & Logistics ข้อควรระวังในการนำ Lean ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโลจิสติกส์ (Logistics Process & Activity)

 บรรยายโดย ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน, Excellent Logistics Improvement by Lean

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด