วิธีการตีความ Audit Report และเทคนิคการตอบประเด็น NC ของ Certified Body ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 62130

จำนวนคนดู 503 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

ในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 กระบวนการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และได้รับใบ Certificate เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือว่า องค์กรนั้นๆ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระบบการบริหารคุณภาพ ตั้งแต่แผนการตรวจ Audit Plan หลักปฏิบัติระหว่างการตรวจ และการสรุปผลการตรวจประเมินซึ่งจะต้องมีการจัดทำเอกสารเป็นรายงาน Audit Report โดยผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ชี้แจงแสดงผลว่าพบสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อใดบ้าง และความไม่สอดคล้องนั้นอยู่ในระดับใด ได้แก่ NC Major หรือ NC Minor หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ได้แก่ OFI (Opportunity for Improvement) หรือเป็นสิ่งที่ต้องทำการเฝ้าระวัง AOC (Area of Concern)

สิ่งสำคัญคือ การตีความ Audit Report ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องชัดเจน เพื่อองค์กรโดย QMR จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง และตอบประเด็นต่างๆ ตามที่ถูกระบุไว้ใน Audit Report ได้อย่างตรงประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญตลอดจน เทคนิควิธีการตอบประเด็น NC Major, NC Minor และการแก้ไขปรับปรุงที่ยั่งยืนสำหรับ OFI, หรือมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับประเด็น AOC เพื่อที่ทาง QMR และผู้บริหารองค์กรจะได้ช่วยกันดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสมครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Audit Report เพื่อให้ผ่านการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดำเนินการของระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแผนการตรวจประเมิน Audit Plan จากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

2. เพื่อให้สามารถตีความรายงานผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ซึ่งมักจะออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด   

3. เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุง และเข้าใจเทคนิควิธีการตอบประเด็นความไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ใน Audit Report ทั้ง NC Major, NC Minor, OFI และ AOC ได้อย่างถูกต้องครบทุกประเด็น เพื่อให้ QMR สามารถจัดทำรายงานการปรับปรุงแก้ไขและตอบประเด็นต่างๆ จากการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบอย่างราบรื่นและได้รับใบรับรอง Certificate เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบอีกด้วย 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

2. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 

3. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

2. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง 

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก 

· กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการก่อนรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· การจัดทำตาราง Metric เพื่อเช็คความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจากภายนอก 

บทที่ 2: แผนการตรวจ Audit Plan ตามระบบ ISO 9001:2015 

· องค์ประกอบของแผนการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Audit Plan 

· วิธีการอ่านและตีความแผนการตรวจประเมิน Audit Plan ที่ถูกต้องชัดเจน 

· การกำหนดมาตรการตั้งรับที่เหมาะสมกับแผนการตรวจประเมิน Audit Plan   

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก 

บทที่ 3: หลักปฏิบัติและข้อห้ามระหว่างการตรวจประเมินจากภายนอก 

· หลักปฏิบัติสำคัญในระหว่างการตรวจประเมินจากภายนอก 

· ข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจประเมินจากภายนอก 

บทที่ 4: ผลของการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· วิธีและรูปแบบในการสรุปผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· ประเภทของผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· หลักปฏิบัติหลังทราบผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· Workshop #1 ทำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยการลงมือทำการตรวจประเมิน เพื่อให้มีการตอบ การแสดงหลักฐาน และการพิจารณาตัดสินใจผลการตรวจประเมิน Accept, NC Major, NC Minor, OFI, AOC 

บทที่ 5: สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Non Conformance 

· ระดับของความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 

· องค์ประกอบของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

· ข้อความอธิบายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

· ตัวอย่างข้อความอธิบายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

· การแสดงหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

บทที่ 6: การอ่านและการตีความ Audit Report ที่ถูกต้อง 

· วิธีการอ่านและการตีความ Audit Report ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

· เทคนิคการจับประเด็นสำคัญของ Audit Report 

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินจากภายนอก 

· Workshop #2 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อทำการอ่านและการตีความ Audit Report ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายนอก และพิจารณาจับประเด็นสำคัญจากการตรวจประเมิน 

บทที่ 7: เทคนิคและวิธีในการตอบประเด็น NC Major, NC Minor 

· หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประเด็น NC Major, NC Minor   

· หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตอบประเด็น NC Major, NC Minor   

· เทคนิคการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็น NC Major, NC Minor   

· วิธีการจัดทำรายงานและตอบประเด็น NC Major, NC Minor 

· Workshop #3 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ประเด็น NC ที่ได้รับจากการตรวจประเมิน ทำการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และจัดทำรายงานเพื่อตอบประเด็น NC เพื่อส่งรายงานไปยังผู้ตรวจสอบภายนอก 

บทที่ 8: เทคนิคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงสำหรับ OFI, การเฝ้าระวัง AOC 

· หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประเด็น OFI, AOC 

· เทคนิคการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็น OFI 

· เทคนิคการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังสำหรับประเด็น AOC 

· วิธีการจัดทำรายงานและตอบประเด็น OFI, AOC เพื่อส่งไปยัง Certified Body 

· Workshop #4 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ประเด็น OFI, AOC ที่ได้รับจากการตรวจประเมิน ทำการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อจัดทำรายงานส่งรายงานไปยังผู้ตรวจสอบภายนอก    

บทที่ 9: การสรุปรายงานการตอบประเด็นตาม Audit Report 

· เทคนิคการจัดทำรายงาน และการตอบประเด็นตาม Audit Report 

· ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานและการตอบประเด็นให้แก่ Certified Body 

· การติดตามผลหลังการส่งรายงานและการตอบประเด็นให้แก่ Certified Body 

บทที่ 10: แนวทางปฏิบัติหลังได้รับใบ Certificate 

· QMR ต้องทำอะไร หลังจากได้รับใบ Certificate   

· สิ่งสำคัญที่ปรากฏอยู่บนเอกสาร Certificate ชี้บ่งอะไร 

บทที่ 11: การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดความยั่งยืน 

· การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ QMR, DCC 

· การสร้างแนวคิดระบบการบริหารคุณภาพให้แก่พนักงานและหัวหน้างานเข้าใหม่ 

· แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพสู่ความยั่งยืน

Sponsored
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Audit Report, NC, Certified Body, ISO 9001:2015, วิธีการตีความ Audit Report