แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน LEAN management for waste reduction

รหัสหลักสูตร: 65925

จำนวนคนดู 1431 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน LEAN management for waste reduction
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านงานผลิตและงานบริการส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการในงานบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทำงานที่เร่ง

รีบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการทำงานแบบลีน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบของผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการสร้างความพึงพอใจและการบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทุกคนในองค์กร ควรจะมีความรู้เรื่อง ลีน เบื้องต้นเพื่อช่วยกันระดมสมองในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนสามารถด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการทำงานแบบลีน
  4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงาน
  5. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไร
  6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม ( 09.00 - 16.00 น. )


   1.องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

   2.การปรับความคิดสู่ การทำ “ลีน” ในการท างาน

   3.ทำไมต้องทำ “ลีน”

   4. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของลีน

            • จาก Mass Production สู่Lean Manufacturing

            • คิดอย่างลีน (Lean Thinking) องค์ประกอบส าคัญรวมถึงหลัก 5 ประการของลีน

   5. การกำหนดคุณค่า (Value) และ ความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงาน

            • ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)

            • ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)

            - การเขียนผังการท างานใหม่ Value Stream Mapping (VSM)

   6. รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

   7. การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทำงาน

   8. การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคนิค ECRS

   9. . แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ PDCA

   10. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

         Workshop1การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

         Workshop2การฝึกเขียนล าดับขั้นการท างานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการท างาน

         Workshop3ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)

         Workshop4การน าเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม

   11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ


ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด Wasteอย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ LEAN ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเรื่องคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน LEAN management for waste reduction
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน, LEAN management for waste reduction

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด