เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE

จำนวนคนดู 44 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารต้องรู้

• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะตัวแทนนายจ้าง

• หลักการใช้กฎหมายเพื่อสร้างรากฐานและความมั่นคงให้กับองค์กร

• ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

• สรุปย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารและ HR พลาดไม่ได้

• สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานกว่า 20 ฉบับ

กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การโอนย้าย และข้อบังคับประเภทต่างๆ

• การเลือกรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท

• ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแรงงานและข้อควรระวังในการตกลงกับผู้สมัครงาน

• ความแตกต่างของการจ้างงานทั่วไป การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

• เงื่อนไขการทดลองงาน การประเมินผลงาน และการขยายเวลาการทดลองงาน

• การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง และการป้องกันความเสียหายจากการทำงาน

• หลักการปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง ลูกจ้างเด็ก และความเสมอภาคทางเพศ

• อำนาจของฝ่ายบริหารในการโอนย้ายตำแหน่ง ย้ายแผนก และย้ายสถานที่ทำงาน

• การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับวันเวลาทำงานปกติ วันหยุด และวันลา

• การกำหนดเวลาการทำงาน จำนวนชั่วโมง และเวลาพักของงานประเภทต่างๆ

• การกำหนดวันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

• การลาป่วยและการหยุดงานเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาการทำงาน

• หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการเปลี่ยนวันหยุด

กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทน

• ความแตกต่างของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

• เงิน 4 ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการคำนวณ และกำหนดการจ่าย

• หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมาย

• สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และตามผลงาน

• เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว

• การหักเงินค่าตอบแทน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

• หลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานลูกจ้าง

• กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ภายในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

• ประเภทของวินัยและโทษทางวินัย รวมถึงสาเหตุของการฝ่าฝืนและการป้องกัน

• ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย (การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน)

• ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การลาออก และเกษียณอายุ

• หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า การจ่ายค่าชดเชยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

• การย้ายสถานประกอบกิจการ และการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

• การป้องกันปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

• สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

• พนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงาน และความรับผิดทางอาญา

เอกสารประกอบการสัมมนา Online : File PDF

• คู่มือประกอบการบรรยาย (Slide Presentation)

• กฎหมายแพ่งฯ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตัวแทน และนายหน้า

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขล่าสุด

• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แก้ไขล่าสุด

• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

• กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น.

การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

• ค่าสัมมนาท่านละ 1,500 บาท (เฉพาะ Profile ส่วนตัว)

• ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ขั้นนตอนการสมัครเรียนกฎหมายแรงงาน Online :

1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE

2. ชำระเงินและแนบหลักฐานมาพร้อมกับการลงทะเบียน

3. แจ้งขอเข้ากลุ่ม FB : KNC Training Center

4. ใช้สิทธิเข้าห้องสัมมนา 1 ท่านต่อ 1 User (ส่วนตัว)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, กฎหมายแรงงาน, ออนไลน์, ONLINE
เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Relationship Integration Technic in Organization for sustainable success)
3900บาท
เพื่อบุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง
เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
4500บาท
เป็นหลักสูตร Signature ของ TCCA ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop
4500บาท
หลักสูตรการใช้ MS.Power BI Desktop สำหรับงานบัญชีและการเงินโดยเฉพาะ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินได้อย่างมืออาชีพ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี