หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 66733

จำนวนคนดู 3435 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

                 องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
Step 1: Leadership Skills

 • ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)
 • ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • Output: ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2: Task & People Management Skills

 • แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน
 • เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

          (Put the Right Man into the Right Job)

Step 3: Communication Skills

 • ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)
 • อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข              

Step 4: Planning & Problem Solving Skills

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ
 • การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5: Motivation & Delegation Skills

 • เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี
 • สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้
 • Workshop : Motivation Case Study

Step 6: Coaching Skills

 • เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)
 • Workshop : Coaching Case Study

Step 7: Conflict Management Skills

 • ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
 • โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง
 • การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
 • Workshop : Conflict Management Styles

Step 8: Change Management Skills

 • ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9: Team Management Skills

 • การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน
 • องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)


วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน, อบรม Leadership Skills, หัวหน้างานขั้นเทพ, อบรมหัวหน้างาน, อบรมทักษะหัวหน้างานขั้นเทพ, อบรม Coaching Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด