สัมมนา Online : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 338 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความเสี่ยงในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมกับสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

3. เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง (เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ 

· หลักการพื้นฐานของการบริหารงานจัดซื้อ 

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ 

บทที่ 2: แนวทางปฏิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในงานจัดซื้อ 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· การวางแผนดำเนินการของงานจัดซื้อ 

· การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ 

· การกำหนดดัชนีชี้วัดผล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement ในงานจัดซื้อ 

· คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· การคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบรายใหม่ 

· การขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ 

· การตรวจวัด การตรวจติดตาม และการประเมินผู้ส่งมอบรายปัจจุบัน 

· การตรวจเยี่ยมผู้ส่งมอบ 

· การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจติดตามภายใน 

· การจัดทำรายงานของงานจัดซื้อเพื่อรองรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· สิ่งจำเป็นของงานจัดซื้อที่ควรรับหลังจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

บทที่ 4: การจัดทำระบบเอกสาร Documentation System ในงานจัดซื้อ 

· ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร 

· ประเภทของเอกสารในงานจัดซื้อ ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· การจัดทำเอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในงานจัดซื้อ 

บทที่ 5: การสร้างผลกำไร + จุดแข็ง + ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

· จะสร้างผลกำไรจากงานจัดซื้อได้อย่างไร 

· เทคนิคการลดต้นทุนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

· จุดแข็งของงานจัดซื้ออยู่ที่ไหน 

· เทคนิคการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากงานจัดซื้อ 

บทที่ 6: โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวให้ทันด้วยการจัดซื้อยุค 4.0 

· การบริหารงานจัดซื้อด้วยการใช้ประโยชน์จาก IT 

· การใช้โซเชียลในงานจัดซื้ออย่างมีศักยภาพสูงสุด 

· การจัดซื้ออย่างทันสมัยในยุคออนไลน์เฟื่องฟู 

· การบริหารงานจัดซื้อของธุรกิจ SME ในยุค 4.0

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ, จัดซื้อ, ISO 9001:2015, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด