เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ผ่านการควบคุมกระบวนการ การตรวจประเมินโดยต้องบันทึกเป็นเอกสารสารสนเทศเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้กำหนดไว้ในข้อ 7.5.3 เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเอกสารพร้อมและเหมาะกับการดำเนินการ การแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การจัดเก็บ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องมีผู้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ

นอกจากนี้ DCC ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี DCC ที่เก่งต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด การควบคุมเอกสารสารสนเทศ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านการสื่อสารและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพ การติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตรวจติดตามภายใน การเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ DCC ในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ DCC สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

3. เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 


วิธีการฝึกอบรม 

1. บรรยายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย, มีตัวอย่างประกอบ 

2. ลงมือปฏิบัติ Workshop 

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015 

· Timeline ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

· หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

· วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015  

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 3: บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) 

· บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) 

· คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) มีอะไรบ้าง 

บทที่ 4: ระบบเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 

· ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Kinds of Documentation 

· การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual 

· เทคนิคการเขียน Procedure, Work Instruction 

· เทคนิคการกำหนดและการควบคุมแบบฟอร์ม Form 

· เทคนิคการกำหนดและควบคุมเอกสารสนับสนุน Support Documents 

บทที่ 5: เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศ  

· เทคนิคการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศแต่ละประเภท 

· เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารสารสนเทศแต่ละประเภท 

· เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารสารสนเทศ 

· เทคนิคการออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 

· เทคนิคการขอยกเลิกเอกสาร การขออนุมัติทำลายและการทำลายเอกสาร 

· เทคนิคการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

· เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

บทที่ 6: การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามระบบ ISO 9001:2015 

· อะไรที่ DCC จะต้องทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามระบบ ISO 9001:2015 

· ประเภทของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

· เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บรรลุผลสำเร็จ 

บทที่ 7: การประสานงานและติดตามผลตามระบบ ISO 9001:2015 

· สิ่งที่ DCC จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามระบบ ISO 9001:2015 

· เทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จ 

· สิ่งที่ DCC จะต้องทำการติดตามผลและสรุปรายงานตามระบบ ISO 9001:2015 

บทที่ 8: เทคนิคในการจัดทำ การติดตามผลและรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· เทคนิคในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

· เทคนิคในการติดตามและรายงานผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 

บทที่ 9: เทคนิคในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit 

· เทคนิคในการจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan 

· เทคนิคในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Lists of Internal Auditor 

· เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists 

· แบบฟอร์ม และตัวอย่าง Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ 

· เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในและการออกเอกสาร CAR/PAR 

· เทคนิคในการปิด CAR/PAR ที่ถูกต้องตามระบบ ISO 9001:2015 

บทที่ 10: การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review 

· ประเภทของข้อมูลที่ต้องนำเข้าในการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· เทคนิคในการจัดทำข้อมูลแต่ละประเภท 

· เทคนิคในการนำเสนอ และการรายงานต่อฝ่ายบริหาร 

· ประเภทของสิ่งที่ได้รับจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· เทคนิคในการบันทึกรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

บทที่ 11: การเตรียมตัวรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบจากภายนอก 

· การรับรองขณะทำการตรวจสอบจากภายนอก 

· การสรุปผลการตรวจสอบจากภายนอก 

บทที่ 12: การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

· ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร 

· การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการบริหารคุณภาพในยุคดิจิตอล 

· ก้าวต่อไปสู่ ISO 9001 version ใหม่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015, DCC มือโปร, DCC, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด