สัมมนา Online : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร (Communication) เป็นประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ละองค์กรเป้าหมายต้องการบริการและส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ได้คุณภาพให้ลูกค้าประทับใจในองค์กร นั้นหมายถึงบุคลากรในองค์กรต้องได้คุณภาพ เบื้องต้นต้องเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบของแผนก และตนเอง รวมถึงต้องเข้าใจการส่งมอบงาน และข้อมูลไปยังแผนกต่อไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


การสื่อสาร ถืออว่าเป็นกระบวนการ (Process) เป็นการใช้ความพยายามถ่ายทอดเจตนาให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เรื่องที่เราต้องการถ่ายทอดถูกส่งไปยังฝ่ายรับสาร และผู้รับสารต้องเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถกระจายข้อมูลได้ตรงวัตถุประสงค์ในงานนั้น ๆ 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร 

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงาน 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและนำส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

Module # 1 หลักการและหน้าที่ของการสื่อสาร 

§ หน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร 

§ ความเข้าใจของการการสื่อสารประสานงานในคนต่าง GEN 

§ การสื่อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

§ อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในองค์กร 

กรณีศึกษา 

Module # 2 วิธีการสื่อสารที่ดีในองค์กร

§ การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H 

§ ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ทำให้งานผิดพลาด 

§ วิธีการสื่อสาร ประสานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด 

§ วิธีการสื่อสารที่ดี (รู้ให้ชัดเจนว่าสื่ออะไร, สรุปเรื่องที่ต้องการสื่อ, หาวิธีสื่อสารอย่างไร) 

Module # 3 ทักษะการสื่อสารในองค์กร

§ ทักษะการทำความเข้าใจในการกระจายข้อมูลที่ได้รับ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 

§ ทักษะวิธีการเขียนที่ได้ประสิทธิภาพ (บันทึกภายใน, ทางอีเมล) 

สรุปการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ ถาม-ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

วิทยากรด้านบริการ,กรรมการผู้จัดการบริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ประวัติการทำงาน - ในอดีต หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากก...

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ), การสื่อสารภาคปฏิบัติ, การสื่อสาร, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด