สัมมนา Online : สูตรเด็ด...สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธสัญญาตามข้อตกลง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินความสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ภายใต้ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ประกาศไว้ 

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact และนำมาสู่การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015   

3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการแผนกบุคคล, หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ 

2. เจ้าหน้าที่ ISO 14001, เจ้าหน้าที่ Safety 

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ISO 14001:2015 Model วัฏจักรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· Intended Outcome ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

บทที่ 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 Requirement 

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 3: แนวคิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors 

· ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party 

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity 

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis 

· การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect 

บทที่ 4: ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การแสดงวิสัยทัศน์ และพันธะกิจ Vision & Mission 

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target 

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative 

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Team 

· การจัดทำแผนงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่ 5: การวางแผนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การพิจารณาแนวโน้มของสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect 

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect 

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect 

· การสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Communication 

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่ 6: การสนับสนุนต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ 

· เทคนิคการสร้างความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

· เอกสารสารสนเทศและบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 7: การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

· การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 8: การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP 

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ 

· การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา 

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา 

บทที่ 9: การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit 

· เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน 

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· วิธีการจัดทำ Audit Check Lists 

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล 

· การออกเอกสาร CAR/PAR และการแก้ไขป้องกัน การปิด CAR/PAR 

บทที่ 10: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting 

· สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

· วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

· สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

· การสรุปและเขียนรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· การแก้ไขปรับปรุง โดยใช้กลวิธีการสถิติ การวิเคราะห์ 

บทที่ 11: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก 

บทที่ 12: เคล็ดลับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน 

· การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 14001:2015, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี