สัมมนา Online : เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 64797

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

พนักงานขายนับเป็นทรัพยากรสำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ฉะนั้นพนักงานขายที่มืออาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ขององค์กร ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ และด้านความต้องการของลูกค้า


หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เน้นพัฒนาทักษะ กระบวนการนำเสนอ กระบวนการวิเคราะห์ลูกค้า กระบวนการปิดการขาย ผ่านการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานขาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

         1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมาย และวิธีการสร้างยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการนําเสนอ การวิเคราะห์ และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรม ความต้องการ ของลูกค้าแต่ละประเภท


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

    Ø พนักงาน / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ

    Ø ผู้ที่เกี่ยวกับการงานขาย / การตลาด

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ

· เทคนิคการสร้างทีมขายมืออาชีพ

· เรียนรู้ประเภทของลูกค้า

· เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า

· เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า

· เทคนิคการเปิดแบบเชิงรุก

· เทคนิคการปิดการขายอย่างแนบเนียน

· อุปสรรคที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

· ค้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของสินค้า

· วิเคราะห์การแก้ปัญหาลูกค้าด้วย 5W 1H


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถา

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการขาย, ขาย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด