หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล

รหัสหลักสูตร: 64867

จำนวนคนดู 179 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 16 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 123 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 16 ธันวาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 214 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

             ยุค Human Cappital การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้ การจัดทำ IDP ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) หัวใจสำคัญของ IDP ต้องกำหนดว่า “แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม”

             สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร


วัตถุประสงค์:

    1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร

    2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ

    3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

    4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals)

      > การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

      > ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

      > ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?

      > ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

      > ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์และกำหนด Training Road Map ในการพัฒนาความสามารถรายบุคคล

     > Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

     > กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถดีหนอ ?

     > การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map)

     > ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?

     > ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD

     > Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1)

ส่วนที่ 4 : Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

     > แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map

     > ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap

     > Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2)

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competeny Development with IDP)

     > แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap

     > ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

     > Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3)

ส่วนที่ 6 : แนวทางในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

     > วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 70+20+10

ส่วนที่ 7 : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

     > วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

     > ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP

     > ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP)

ส่วนที่ 8 : แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System)

     > การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)

     > การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)

     > การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

     > IDP Key Process


วิทยากร

อาจารย์ธนุเดช ธานี (ต้น)

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

การฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD)การบริหารคน (People Management)การบริหารจัดการ (Management)ความเชี่ยวชาญพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบการสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร (Happy Employee Engagement Management System)  ระบบบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training & Development)  เทคนิคในการจัดทำ JD เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Job Description for Training Road Map)  การจัดทำเส้นทางการพัฒ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการในการเรียนรู้ :

    o การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

    o การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

    o การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

    o การตอบข้อซักถาม


หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, hr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด