สัมมนา Online : สุดยอดนักขายพลังบวก (Super Positive Seller)

รหัสหลักสูตร: 64873

จำนวนคนดู 62 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ในธุรกิจที่มีการขายเป็นหัวใจสำคัญประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางจัดจำหน่าย รายการส่งเสริมการขาย กระบวนการจัดการ ลักษณะกายภาพภายนอก สิ่งที่ควบคุมยากที่สุดในส่วนประสมทางการตลาดก็คือ คน นั่นก็หมายถึง พนักงานขายนั่นเอง พนักงานขายคือบุคคลที่เป็นเสมือนกองหน้าที่เข้าพบกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล หรือลูกค้าธุรกิจ ดังนั้น พนักงานขายมีความจำเป็นต้องกระตุ้นพลังบวกอยู่ตลอดเวลา ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะพิชิตเป้าหมายยอดขายของตนเองให้ประสบความสำเร็จ


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความเข้าใจในปัญหาการขายของตนเองและได้เห็นทางงออกของปัญหา

2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจสูตรสำเร็จของนักขายที่ประสบความสำเร็จ KASH

3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การจัดการกับ Attitude (ทัศนคติ ทั้งภายในและภายนอก)

4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดของคุณ และสามารถปรับความคิดให้เป็นบวกได้

5. ผู้เขาอบรมจะได้เรียนรู้และปลดล็อคความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. คลินิกวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการขายของตนเอง และค้นหาทางออกของปัญหา

2. สูตรสำเร็จของนักขายที่ประสบความสำเร็จ KASH

3. การจัดการ Attitude (ทัศนคติ ทั้งภายในและภายนอก)

4. ค้นหาสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดคุณ

5. กิจกรรมปลดล็อคความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? พนักงานขาย (Sales) ทุกธุรกิจ


ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom


วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง ใช้กระดาษกิจกรรมโดยใช้ ลักษณะงานของผู้เข้าอบรมเป็นตัวหลัก (Training Need) และ เน้นพัฒนาในเชิง Soft Skill ในด้าน ความคิด ทัศนคติ การสร้างขวัญและกาลังใจ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, สุดยอดนักขายพลังบวก, Super Positive Seller, สุดยอดนักขาย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด