เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงานต้องรู้ สำหรับ HR และ Line Manager

รหัสหลักสูตร: 65034

จำนวนคนดู 239 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านอย่างเฉียบพลันของโลกยุค Disruption ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งหลาย ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก และต้องบริหารจัดการผลงานของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการบริหารผลงานนั้น ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมของการตั้งเป้าหมาย การประเมินและติดตามผลงานเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจสำคัญคือการปรับปรุงผลงานของพนักงาน (Employee Performance Improvement) อีกเรื่องหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเรื่องนี้ นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้จัดการ หัวหน้างานและ HR องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบระบบงานและบริหารจัดการให้ได้ผล เนื่องจากในโลกการทำงานจริง ไม่ได้มีเพียงพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย (Average-performer) และสูงกว่าเป้าหมาย (High-performer) เท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย (Non-performer) ที่ต้องบริหารจัดการ และต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงระเบียบวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารผลงาน การปรับปรุงผลงาน และการจัดการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริหารจัดการกำลังคนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรที่ทั้งผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ 
หัวข้ออบรมสัมมนา
  หัวข้อและกำหนดการเรียนรู้ :


เวลา   กิจกรรม


   ภาคเช้า (ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต)

   การปรับปรุงผลงานพนักงาน (Performance Improvement)

   08.30 - 12.00 น. ลงทะเบียน

  ทบทวนเรื่องการประเมินผลงาน และการบริหารผลงาน

+ ทำไมเราจึงต้องประเมิน

+ 2 ส่วนประกอบสำคัญของการประเมินผล

+ Workshop & Sharing : แชร์ปัญหาการบริหารผลงาน

การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement) และการวางแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Plan-PIP) คืออะไร

  ประโยชน์ของการปรับปรุงผลงานและวางแผนปรับปรุงผลงาน

   Flow ของการปรับปรุงผลงาน 2 แบบ

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Monitored

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Critical

   แนวทางจัดการกรณีพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมายด้วย 3A

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills)

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน (Behaviors)

    ขั้นตอนของการปรับปรุงผลงานพนักงาน

 + ระบุปัญหาผลงานของพนักงาน

+ วางแผนปรับปรุงผลงานของพนักงานด้วย 70: 20: 10

+ การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

    และแนวทางดำเนินมาตรการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ไม่ผ่านเงื่อนไข

-มาตรการทางการบริหาร

-มาตรการทางวินัยพนักงาน

   เทคนิคสนับสนุนการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ต้องรู้

    + การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

    + การโค้ชอย่างง่ายเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

       และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

    + การสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)

 และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องการสะท้อนผลงาน

   สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาคเช้า


  เวลา  กิจกรรม


  ภาคบ่าย (อาจารย์ทนายฝ้าย และอาจารย์ทนายหนุ่ม)

  กฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน

  13.00 - 16.00 น. Pre-test ทดสอบก่อนเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการบริหาร Performance ของพนักงานที่ต้องรู้

+ เลิกจ้างเพราะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่

+ ตักเตือนเป็นหนังสือกับพนักงานกรณี Performance ต่ำเป้าได้หรือไม่

+ การออกหนังสือเตือน ที่เข้าองค์ประกอบและชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร

+ หากต้องเตือนต้องเตือนอย่างไรและเลิกจ้างได้อย่างเป็นธรรม

+ วิธีการจัดการด้านสัญญาในเรื่อง Performance

  การแยกประเภทการจ้างและเขียนสัญญาเพื่อบริหารการจ้าง

+ การวิเคราะห์ลักษณะประเภทงานกับการแยกประเภทสัญญา

+ สัญญาจ้างทำของ

+ สัญญาจ้างที่ปรึกษา

+ สัญญาจ้างพนักงาน

+บริหารการจ้างให้เกิดค่าชดเชยน้อยที่สุด

  ฝึกปฏิบัติ

+ วิเคราะห์ตัวอย่างหนังสือเตือนที่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย

+ รวมวิเคราะห์ Case Study กรณีเลิกจ้างเนื่องจากผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance

  Post –test ทดสอบหลังเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  ถาม-ตอบเรื่องกฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

●บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

●ถาม-ตอบ (Question & Answer)

●เรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

●อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน


สื่อการเรียนรู้ :

นอกเหนือสไลด์ที่เป็นเอกสารประกอบการอบรมแล้ว วิทยากรจะมอบสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตรไปแล้วให้โดยไม่คิดมูลค่าประกอบด้วย

●วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

●วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ชการสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)


 


Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณา คือ สินค้าคงคลัง (Inven...

ดูรายละเอียด
เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)-----------------------------...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารผลงาน, กฎหมายแรงงาน, hr, อบรมกฎหมายแรงงาน, อบรมบริหารผลงาน, หลักสูตรกฎหมายแรงงาน