การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 65457

จำนวนคนดู 175 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับ Mindset ของแต่ละคนให้สามารถอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันได้ ขั้นตอนการปรับ Mindset ได้แก่ การทำความเข้าใจ Mindset ที่มีอยู่ในตัวเรา การปรับมุมมองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเรา ความตั้งใจที่แน่วแน่ การเรื่มลงมือทำ และยังทำไม่ได้ แต่จะทำได้ ไม่ใช่ “ทำไม่ได้”


วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ

2. เข้าใจหลักการของการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้ประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา

Mindset คืออะไร มีผลต่อการใช้ชีวิต และ พฤติกรรมการทำงานของคนอย่างไร

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด สร้างพลังบวก

      พลังความคิด ความมุ่งมั่น พฤติกรรม ... การอยู่ร่วมกัน ... การทำงานร่วมกับผู้อื่น

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

      เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อการทำงานด้วยกันได้อย่างเหมาะสม

การสือสาร การประสานงาน และสร้างความประทับใจ ทำให้เกิดความร่วมมือ “ให้ได้งานและได้ใจคน”

      เริ่มต้นจากการเข้าใจบุคคลอื่น นำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

               สนใจ - ใส่ใจ - รับฟัง - เข้าใจ - ยอมรับ - สร้างสรรค์

      การสือ่สารแบบ “I message” VS. “You message”

      จุดอ่อนทางความคิด ที่คุณอาจพลาด เมื่อต้องสื่อสารกับ “คน”

การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ

ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน

      เรียนรู้พฤติกรรม และสร้างความเข้าใจในความต่างของคนแตะละกลุ่ม/วัย ในองค์กร

                ความในใจของคนต่าง GEN

                วิธีสื่อสารให้เข้าใจกับคนต่าง GEN

      มุมมองความคิดที่แตกต่างระหว่าง หัวหน้า/ผู้บริหาร กับ ผู้ปฏิบัติการ

               ทำอย่างไรให้ไปกันได้ ????

      เข้าใจความคิดของคนอื่น ... ทำไมเขาคิดอย่างนั้น ... มีเหตุผลอะไร

               เปิดมุมมองความคิดของตน – เปิดรับความคิดผู้อื่น

      ปรับ Mindset ในการทำงาน ด้วยหลัก 4ป และ เทคนิค 5ย

      ความรับผิดชอบในการทำงาน

               ผสมความเก่า ผสานความต่าง ... มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานของทีม


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: mindset, ประสิทธิภาพการทำงาน, การปรับ mindset

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด