การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )

รหัสหลักสูตร: 65655

จำนวนคนดู 2066 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำที่สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะ การคิดด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Solution Thinking Skill) และนำไปสู่การลงมือทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตนเองได้ (High Performance) ผู้นำที่ใช้ทักษะการโค้ชอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทีมงานให้มีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจในการทำงาน (High Morale) และสร้างผลงานที่ดีขึ้น อย่างชัดเจน หลายองค์กรในประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้นำในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพราะ องค์กรที่มีวัฒนธรรมการโค้ชจะนำไปสู่การสร้างผลกำไรขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

      การโค้ช (Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อการดึงศักยภาพของคน ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะด้วยเครื่องมือนี้มีเทคนิคที่นำมาใช้ไม่เฉพาะเป็นแค่การสอนแบบเดิมๆ (Instruction Coaching) แต่เป็นการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ด้วยการใช้คำถามเชิงบวก (Inquiry Coaching) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire Coaching) ให้โค้ชชี่สามารถค้นพบจุดแข็ง ศักยภาพทั้งในการตั้งเป้าหมายของการทำงานหรือการแก้ปัญหาซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในทักษะดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้นหัวหน้างาน ต้องเข้าใจศาสตร์การ Coach ที่ดี ตามแนวทางหรือหลักการโค้ชที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน โดยผสมผสานเครื่องมือการโค้ช เช่น TAPS Model/ Insight Loop/ GROW Model พร้อมทั้งการสะท้อนข้อมูล (Feedbacks) เพื่อการพัฒนา ให้กับทีมงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ถูกถ่ายทอดจากองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของโค้ชชี่และสร้างมาตรฐานการโค้ชในองค์กรได้

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ (Tools) การโค้ชที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืนได้

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน และความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเองพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น

   6.เพื่อให้ผู้อบรมได้เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. TAPS Model เข้าใจความหมายของการโค้ช และประโยชน์ในเชิงของผู้นำและต่อองค์กรด้วยกระบวนการ Tell-Ask-Problem-Solution

   2. บทบาทของโค้ชและเครื่องมือต่างๆ หัวใจแห่งการโค้ช และ วงจรความคิดของคน

   3. การโค้ชด้วย T-Grow Model พัฒนาทักษะการคิด เพื่อนำไปสู่การลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ

   4. หลักการ และทักษะที่สำคัญของการโค้ช

   5. ความสำคัญและสิ่งที่จำเป็นของผู้นำองค์กรใน “บทบาทและหน้าที่” ที่ของโค้ช

   6. เรียนรู้การโค้ช วัตถุประสงค์ หัวใจของการโค้ช และเป้าหมายของการโค้ชที่ดี

   7. เทคนิคการโค้ชเชิงบวกเพื่อศักยภาพของบุคคลสู่องค์กร (Appreciative Inquiry Coaching)

   8. กระบวนการโค้ช เครื่องมือและแนวทางเพื่อการโค้ชที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

          - AI Coaching Technique

          - Insight Loop Cycle

   9. การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือขยายขีดความสามารถของบุคคลอื่น

  10. การแสวงหาวิธีการจัดการและสร้างสรรค์แผนงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของโค้ชชี่และสร้างมาตรฐานการโค้ชในองค์กรได้

  2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ (Tools) การโค้ชที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืนได้

  3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

  4. ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน และความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่

  5. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเองพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น

  6. ผู้อบรมได้เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจนและสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการฝึกอบรม

  •    การโค้ชกลุ่ม การเขียน ระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต สถานการณ์จำลอง ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ให้ Feedback

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน / ผู้จัดการทุกหน่วยงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน, อบรม Coaching for Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด