การบริหารต้นทุน Cost Management for Supervisor

รหัสหลักสูตร: 65906

จำนวนคนดู 3083 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารต้นทุน Cost Management for Supervisor
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนในการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถทํากําไรให้กับองค์กรได้เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทํางาน โดยการสร้าง

จิตสํานึกของการประหยัดและให้ความรู้ด้านต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและการบริการ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนในการทํางานให้กับองค์กร ทั้งความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนทางตรง ตามหลัก 4M คือ Man(คน) , Machine(เครื่องจักร) , Method(วิธีการทํางาน) และ Materials (วัตถุดิบ) รวมทั้งต้นทุนแฝงรูปแบบต่างๆ ในการทํางาน เช่น ความสูญเสียทั้ง 7 ประการ , ความล่าช้าในการทํางาน, ของเสียในการผลิต, การสื่อสารที่ผิดพลาด, การแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าและงาน Rework ที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนํามาใช้ได้หากบริษัทใดพนักงานมีแนวคิดในการทํากิจกรรมลดต้นทุนเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

          หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการสร้างความเข้าใจในการบริหารต้นทุน ทั้งทางตรงและต้นทุนแฝงได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุน
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานร่วมกัน
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

  1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลดต้นทุนอย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการปรับปรุงงานเพื่อลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น
  4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องการลดต้นทุนและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต

     2. รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ

     3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

     4. กําไรของบริษัทเกิดขึ้นได้อย่างไร

     5. ความสําคัญและความหมายของการบริหารต้นทุน

     6. การจําแนกประเภทและระบุโครงสร้างต้นทุน

     7. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

     8. หลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย

             - ต้นทุนวัตถุดิบ

             - ต้นทุนแรงงาน

             - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต

             - ต้นทุนพลังงานที่สําคัญและการลดการใช้พลังงาน

             - ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     9. เทคนิคการลดต้นทุน ในการทํางานแบบต่างๆ

     10. การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS

     11. วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น

     12. วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกําจัด 7 Wastes ในเวลาการทํางาน

     13. จิตสํานึกคุณภาพและการลดของเสีย

     14. PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ

     15. กิจกรรม Work shop1 สํารวจต้นทุนทางตรง ทางอ้อม และต้นทุนแฝงภายในองค์กร

     16. กิจกรรม Work shop2 ระดมสมองเพื่อการลดต้นทุนร่วมกันผ่านการทํางานเป็นทีม

กําหนดการ

9.00 - 09.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ

                                - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

                                - กิจกรรม วาดภาพของแต่ละบุคคล ที่อยากให้ลดต้นทุนการผลิตในการทํางานประจําวัน

                           รูปแบบการเรียนการสอน : ทํากิจกรรมให้เกิดการยอมรับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับวิทยากร 

9.15 - 10.30 น. : ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการผลิตและต้นทุนของทุกองค์กร

                                - โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต

                                - รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ

                                - ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

                                - กําไรของบริษัทเกิดขึ้นได้อย่างไร

                                - ความสําคัญและความหมายของการบริหารต้นทุน

                            รูปแบบการเรียนการสอน :  วิทยากรบรรยายและตั้งคําถามให้ข้อคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.30 - 10.40 น. : พักเบรก

10.40 - 12.00 น. : ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนทางตรง,ต้นทุนทางอ้อมและต้นทุนแฝง ในการทํางาน

                                - การจําแนกประเภทและระบุโครงสร้างต้นทุน

                                - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

                                - หลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบด้วย

                                      1. ต้นทุนวัตถุดิบ

                                      2. ต้นทุนแรงงาน

                                      3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต

                                      4. ต้นทุนพลังงานที่สําคัญและการลดการใช้พลังงาน

                                      5. ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                               รูปแบบการเรียนการสอน :  วิทยากรบรรยายและตั้งคําถามให้ข้อคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.15 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                  - กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

13.15 - 14.30 น. : เทคนิคการลดต้นทุนในการทํางาน

                                  - เทคนิคการลดต้นทุน ในการทํางานแบบต่าง ๆ

                                  - การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS

                                  - วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น

                                  - วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกําจัด 7 Wastes ในเวลาการทํางาน

                                  - จิตสํานึกคุณภาพและการลดของเสีย

14.30 - 14.40 น. : พักเบรค

14.40 - 16.00 น. : การทํางานเป็นทีมและระดมสมองเพื่อการลดต้นทุนให้กับองค์กร

                                 - PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ

                                 - กิจกรรม Work shop1 สํารวจต้นทุนทางตรง ทางอ้อม และต้นทุนแฝง ภายในองค์กร

                                 - กิจกรรม Work shop2 ระดมสมองเพื่อการลดต้นทุนร่วมกันผ่านการทํางานเป็นทีม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารต้นทุน Cost Management for Supervisor
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารต้นทุน Cost, Cost Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด