เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills

รหัสหลักสูตร: 65989

จำนวนคนดู 904 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
สาระสำคัญของการสัมมนา

วันแรก

     1.กิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการเตรียมพร้อมการเป็นวิทยากรน้องใหม่ในองค์กร

               - แนะนำตัวอย่างน่าประทับใจ

               - บอกความคาดหวังและความกังวลของตนเอง

               - แนะนำความสนใจ ความสนุกสนานของการสอน

               - การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง ( วิทยากร )

     2.บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

     3.การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

               - สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

               - สิ่งที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี

               - วงจรการเรียนรู้แบบประสบการณ์

     4.การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่น่าสนใจ

     5.การเตรียมความพร้อมการสอนหน้ากลุ่มชั้นเรียน

     6.การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

               - การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

               - การวางแผนการสอน / การนำเสนอ

               - การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

               - การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

               - การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ

วันที่สอง

     7.เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

               - หลักการพูดและการนำเสนอ

               - การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

               - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

               - การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

               - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

               - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

               - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

               - เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

     8.การตั้งคำถามและการตอบของวิทยากร

     9.การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

               - การสอนแบบบรรยาย

               - การสอนแบบสาธิต

     10.การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาย้อนกลับกับผู้เข้าฝึกอบรม (Feedback)

     11. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

           (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง )

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

             - การบรรยาย 

             - กิจกรรม และเกม 

             - การแสดงออก

             - กลุ่มสัมพันธ์ 

             - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร, Training for the Trainer Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด