การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ( The Power of Motivation Of Working )

รหัสหลักสูตร: 66152

จำนวนคนดู 1509 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ( The Power of Motivation Of Working )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำงานของตนเอง และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ในทีมงานให้มีความสุข มีกำลังใจ แม้ว่าเรื่องนั้นๆ    จะยากลำบาก มีอุปสรรคมากมาย การมีหลักการคิดอย่างอย่างสร้างสรค์ ก็จะเพิ่มพลังในการทำงานได้อย่างมหาศาล โดยที่ทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันร่วมกัน ด้วยการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

         การเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ นิสัยของคนเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำ เพราะคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับความคิด คำพูด และการกระทำที่มีประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยด้านงาน อนาคต ส่วนตัวและครอบครัว จะพบปัญหาแบบครบวงจร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จึงจำเป็นอาศัยหลักการเรียนรู้ สังเกต และเข้าใจพฤติกรรมและจิตวิทยาการทำงาน ก็จะทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนัก เข้าใจ และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายในการทำงาน และมีความมั่นใจและปรับปรุงพัฒนาตนเอง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม Re-Skills ศักยาภาพและขีดความสามารถของตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อยสำหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมด้านงาน ด้านอนาคต ด้านชีวิต ด้านครอบครัว ให้มีผลสำเร็จอย่างเต็มพลัง พร้อมกับการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ทำไมธรรมชาติมนุษย์จึงมีความแตกต่าง ความต้องการไม่เหมือน

         - การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

         - เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร

         - รู้ตน รู้คน และการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน

WORKSHOP : การตรวจสอบตนเองด้วยการรู้จักตนเอง ผู้อื่น จากพฤติกรรมโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการอยู่ร่วมกัน และหลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยสมอง 2 ซีก

2. ไขกุญแจความต้องการของมนุษย์งาน กับ Motivation Model

        - ความต้องการ Needs หรือ Wants

        - เป้าหมายความสำเร็จ (Goals)

        - ความพึงพอใจ (Satisfaction)

3.  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานแบบ “เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก”

        - สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก

        - การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

        - การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)

WORKSHOP : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตนเอง 4 ด้าน คือ งาน อนาคต ส่วนตัว และครอบครัว

4. ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

         - การใช้ภาษาในการสื่อสาร

         - จิตวิทยาการเป็นผู้นำกับการพัฒนาลูกน้อง

         - การประสานความต่างสู่ความสำเร็จขององค์กร

         - มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

         - การตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

CASE STUDY : กรณีศึกษา “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานภาวะสถานการณ์วิกฤติ” และ “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานภายใต้ข้อจำกัด และทางเลือก”

5. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

         - การสำรวจตัวเองและดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

         - Up-Skill ในการทำงานให้ทันยุค New Normal & Social Disruption

         - พัฒนาและปรับตัวกับ 8 ทักษะในยุคดิจิทัล หากอยากประสบความสำเร็จ

         - การสร้างแนวคิดใหม่ และพัฒนาตนแองอย่งาต่อเนื่อง

         - การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

6. สูตรการปรับสมดุลการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความสุข (Balance Oriented)

         - สูตรการสร้างผลงาน + ปัจจัย 4 P (People, Place, Product, Price)

         - สูตรต้นทุน (Cost)+ กำไร (Profit) ในการทำงาน

         - สูตรผลการปฏิบัติงาน (Performance) + ศักยภาพการเรียนรู้ (Potential)

7. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ( The Power of Motivation Of Working )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, The Power of Motivation Of Working

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด