เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)

รหัสหลักสูตร: 66339

จำนวนคนดู 1164 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของคนทำงานให้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานภายในทีมงาน ภายในองค์กร และสามารถสื่อสารข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์ พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานและการสื่อสารกับคนอื่น ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles) และฝึกทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลแต่ละ Style ได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มักเกิดขึ้น

           เรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน

              - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นของการสื่อสารในองค์กร

              - พื้นฐานการสื่อสารที่ดีสำหรับคนทำงานยุคใหม่ เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน (กริยา ท่าทาง และน้ำเสียง)

              - กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูง

   2. การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน

           เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              - พฤติกรรมการสื่อสารของทีมงานแต่ละ Style

              - แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ

              - ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละประเภท สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสารกับคนประเภทต่างๆ

              - ฝึกปฏิบัติ : ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละ Style

   3. เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

           เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันผ่านช่องทางต่างๆ

               - การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆของคนทำงานที่ต้องทำเป็นประจำ

                      *การประชุมทีมงาน

                      *การมอบหมายและติดตามงาน

                      *การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทีมงาน

                      *การรายงานผลงาน

                      *การนำเสนอ

                - ฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นในที่ทำงาน

   4. การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

            เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบข้ามสายงาน

                 - การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

                 - กรณีศึกษา : รูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ (Cross Functional Approach)

                 - ฝึกปฏิบัติ : สร้างสรรค์แบบจำลอง Team Alignment ขององค์กร เพื่อเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร
รูปแบบการฝึกอบรม
     - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
     - การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
     - ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

  แก้ปัญหา
     - ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จ
     - ขาดทักษะการสื่อสารในองค์กร อาทิ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน ทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน
     - ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
     - ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  พัฒนา
     - เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล ทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงาน เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
     - สามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานระดับบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทีมงาน
     - เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

   - เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง, SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด