หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานในยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 66580

จำนวนคนดู 806 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานในยุคใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     สำหรับในยุค 4.0 การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม และไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันหัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต  การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี และช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ การให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม การเอาใจใส่ในงานและเอาใจใส่ลูกน้อง หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายของตนเองและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน เป็นตัวอย่างที่ดีกับทีม นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย
     “เราสามารถเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องและองค์กรได้เสมอ”  การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด มีความเป็น LEADERSHIP และ POWER TAKE ACTION ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การโน้มน้าวการนำเสนอ การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรม  จริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
   2.  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
   3.  เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุคปัจจุบัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)
   Module # 1 เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
     1.  ลักษณะสำคัญ ความหมาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานแบบมืออาชีพ
     2.  ทัศนคติที่ดีสำหรับการเป็นหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับตัวเองและทีมงาน
     3.  สมรรถนะที่สำคัญของภาวะผู้นำ (Leadership)
     4.  คุณสมบัติของผู้นำทีดี 4 เก่ง  เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา
     5.  จิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อการสร้างบรรยากาศและนำทีมอย่างมืออาชีพ
     6.  หัวหน้างานที่องค์กรอยากได้ และลูกน้องยอมรับ
     7.  พฤติกรรมที่หัวหน้างานควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
   Module # 2  ทักษะที่เสริมสร้างกับหัวหน้างานเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
     1.  การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)
     2.  การตั้งเป้าหมายหลัก SMART และเข้าใจแนวคิดในการตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย
     3.  เรียนรู้หลักการในการคิดแก้ไขปัญหา ความใส่ใจปัญหาที่เกิดขึ้นและการตัดสินใจในบทบาทหัวหน้างาน
     4.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และการพูดโน้มน้าวจูงใจ  การเอาใจใส่ลูกน้อง
     5.  วิธีการ เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานให้ได้ประสิทธิภาพ ได้งานตามเป้าหมาย
     6.  การติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Follow up)  ด้วยหลักการโค้ช ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง เพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม ดึงศักยภาพของทีมไปถึงเป้าหมาย
Workshop : ฝึกการตั้งคำถามให้เกิดการคิด การให้คำแนะนำจากเหตุการณ์จริงในการทำงาน
     7.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ
รูปแบบการสัมมนา
     1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                    40 %
     2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop      60 %
ระยะเวลาอบรม (In-house)
       -  จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงานระดับบังคับบัญชา  หรือหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานในยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานในยุคใหม่, ทักษะหัวหน้างานในยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด