บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 66588

จำนวนคนดู 703 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารงานและบริหารคนในหน่วยงาน และมีทักษะในการบริหารจัดการทีมงานจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
     หลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะสำคัญที่จำเป็นในการบริหารจัดการทีมงาน อาทิ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เสริมสร้างทัศนคติในการเป็นผู้นำ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ สื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆได้ มอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม และกล้าตัดสินใจ รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   2.  เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
   3.  เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะสำคัญในการบริหารงานและบริหารคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
รูปแบบการฝึกอบรม
   1.  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   2.  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   3.  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                    40%
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นหัวหน้างานที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
   2.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การสอนและถ่ายทอดงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

     การพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้างาน จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอหลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

   1.  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่  วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวสู่หัวหน้างานยุคใหม่

           - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
           - หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
           - บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
           - ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างานที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
           - กรณีศึกษา : บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่
   2.  เทคนิคการวางแผนงาน มอบหมายควบคุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เสริมทักษะการวางแผนงาน การมอบหมายงาน ควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

           - การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัววัดผลงาน (KPIs) ในการทำงาน
           - การวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
           - การมอบหมาย กระจายงานและติดตามงาน
           - การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงาน
           - ฝึกปฏิบัติ : การวางแผนงาน มอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ
   3.  การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ  วัตถุประสงค์ : เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีม สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

           - เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีม สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

   4.  การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ วัตถุประสงค์ : ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

           - กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DMAIC
           - เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
           - การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
           - ฝึกปฏิบัติ : การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆของหัวหน้างาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   - หัวหน้างาน
   - เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน, ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด