การบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ( Spare Parts Inventory Management )

รหัสหลักสูตร: 66666

จำนวนคนดู 2557 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ( Spare Parts Inventory Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การจัดการสินค้าคงคลังพัสดุ (Spare Parts Inventory Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าประเภทพัสดุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งพัสดุให้ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในคลังสินค้าพัสดุก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้ และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้าพัสดุ การจัดการคลังสินค้าวัดสุจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน รวมถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังพัสดุ (Spare Parts Inventory Control) ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังวัสดุเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังพัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังพัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังพัสดุให้ต่ำอย่างเหมาะสม และเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย           
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าพัสดุ (Spare Parts) และสามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้าพัสดุได้
   2.    เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังพัสดุจำนวนมาก
   3.    เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าประเภทพัสดุในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
   4.    เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังพัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
   5.    สามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังพัสดุได้ทันเวลาและอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเก็บสินค้าพัสดุได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า
   6.    สามารถจัดเส้นทางการเคลื่อนที่และวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลังพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   7.    เพื่อลดเวลา Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
เวลา 09.00 - 10.30 น.
   1.  ความสำคัญ ประโยชน์ของการบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
             -    การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
             -    ระบบการบริหารคลังสินค้าพัสดุกับบริหารสินค้าคงคลังพัสดุ
             -    ประเภทของสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ
             -    การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังพัสดุ
   2.  การเคลื่อนไหวของพัสดุ
             -    การจัดพื้นที่คลังสินค้าพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
   3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังพัสดุ
             -    การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis
             -    จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point: ROP) และการนำไปใช้
             -    ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
             -    ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) ที่เหมาะสม
   4.  ออกแบบคลังพัสดุ
             -    เทคนิคการออกแบบคลังสินค้าพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
             -    ดัชนีวัดประสิทธิภาพและการวัดผลการทำงานของคลังสินค้าพัสดุ
   5.  เทคนิคตรวจนับ stock
             -    ตรวจนับสินค้าและเทคนิคการดำเนินงาน (Cycle Count Inventory ด้วยระบบ Stock Card
   6.  การบริหารวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
             -    การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังพัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
             -    วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังพัสดุให้ลดลงอย่างเหมาะสม
  7.  การจัดการคลังพัสดุ ของ ภาครัฐ และ เอกชน ต่างกันอย่างไร
วิธีการสัมมนา    
-    การบรรยาย การให้คำปรึกษา  และร่วมอภิปราย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้าพัสดุ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ( Spare Parts Inventory Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ, Spare Parts Inventory Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด