หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis (8Ds with Why why analysis for problem solving and prevention)

รหัสหลักสูตร: 66987

จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis (8Ds with Why why analysis for problem solving and prevention)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    องค์กรจะประสบความสาเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอนสาหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบ 8D Report” เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทาได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่และการปรับปรุงกระบวนการทางานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทางานของพนักงาน

    ปัญหาต่าง ๆ ของการทางานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทางานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสาคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action)” ที่มีร่วมกันในขั้นตอนของ 8D Report

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis มีขั้นตอนและข้อกาหนดตามมาตรฐานสากลดังนี้

- D1: การจัดตั้งคณะทางานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)

- D2: การทาความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)

- D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)

- D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)

- D5: การกาหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)

- D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)

- D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้า (Prevent Recurrence)

- D8: การยินดีกับความสาเร็จของคณะทางาน (Congratulate the Team)

    หลักสูตรนี้จึงเป็นคาตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCA ,8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอนเป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจาวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทางานอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย 8Ds อย่างเป็นมีรูปแบบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพในการทางานได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็นกลุ่ม

5. เพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. หลักการของระบบการผลิตและงานบริการ

2. ปัญหาของการทางานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนในองค์กร

3. แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหา

4. การสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหาด้วยหลัก 5 Gen.

5. เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 why และปัจจัย 4M ในการทางาน

6. เทคนิคการประยุกต์ใช้ why-why และแผนภูมิก้างปลา

7. การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและป้องกัน

8. ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

9. เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน

10. วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างานด้วยหลักการ 8Ds และ PDCA

    - D1: การจัดตั้งคณะทางานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)

    - D2: การทาความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)

    - D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)

    - D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)

    - D5: การกาหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)

    - D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)

    - D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้า (Prevent Recurrence)

    - D8: การยินดีกับความสาเร็จของคณะทางาน (Congratulate the Team)

11. ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

Work shop : “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทางานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

Work shop : “การทางานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ”


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 60-50 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 30-40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนาหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น

4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการลดปัญหาในการทางานภายในองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis (8Ds with Why why analysis for problem solving and prevention)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบทั้งหลักการ PDCA ,8Ds report, Fish bone diagra, วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างานด้วยหลักการ 8Ds และ PDC, การจัดตั้งคณะทางานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – F, เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 why และปัจจัย 4M ใ, วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้า (Prevent Recurrence)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti