หลักสูตร Growth Mindset for 10X Performance

รหัสหลักสูตร: 67479

จำนวนคนดู 228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Growth Mindset for 10X Performance
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

   Mindset คือ กรอบความคิดที่ส่งผลให้คนแต่ละคนมีมุมมองต่อตนเอง ผู้อื่นและเหตุการณ์ต่างๆ พรอ้ มท้งั มีกระบวนการคิดและตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกนั จึงส่งผลให้ “คนเหมือนคน แต่คนไม่เหมือนกัน”

   Fixed Mindset คือ กรอบความคิดที่ดีของเรา ที่เราเคยใช้ได้ดี ใช้บ่อย เเละทำให้เราเผลอใช้เหมือนเดิม ในสถานการณ์ที่ต่างไปจากเดิม จึงทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม เหมือนที่เราเคยได้

   Growth Mindset คือ กรอบความคิดที่สื่อถึงการลงมือทำที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายในอนาคต

   ณ ขณะนี้ เราใช้ Fixed Mindset หรือ Growth Mindset เป็นส่วนใหญ่ อะไรคือสิ่งที่เราเคยมีและยังดีต่อสถานการณ์ใหม่ ที่เราอยากนำมาใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างอนาคต อะไรคือสิ่งที่เราอยากปรับใหม่หรือพัฒนาเพื่อไปต่อในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

    P : Problem : สำรวจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของตนเอง ในการบริหารงานหรือการบริหารชีวิตเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบเจอกับปัญหา อุปสรรคเป้าหมายที่ยาก งานที่ลำบากและเยอะ เจอแรงกดดันจากรอบด้าน และถูกคาดหวังจากสภาพแวดล้อมและคนรอบตัว ที่ทำให้เราเผลอเกิดอารมณ์เชิงลบ เกิดความคิดเชิงลบต่อสถานการณ์รอบด้าน คิดลบต่อตนเอง คิดลบต่อคนอื่น รู้สึกท้อถอย หมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงาน การสื่อสารและความสัมพันธ์ขัดแย้ง ความคิดสร้างสรรค์หดหาย กำลัง ใจที่จะเผชิญอุปสรรคหมดไป ความหวังในการบรรลุเป้าหมายไร้หนทาง

   C : Cause : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจัดการซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่กล่าวมานั้นมักเกิดจากหลุมพรางทางความคิด (Fixed Mindset) หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

 • การความคาดหวังให้เป้าหมายนั้นสำเร็จในทันที โดยที่ไมได้วางแผน
 • ติดกับดักแห่งอารมณ์เชิงลบจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ตนมีและสิ่งที่คนอื่นมี
 • การมองไม่เห็นคุณค่า ข้อดีหรือ ศักยภาพภายในตนเอง
 • รู้สึกท้อถอยกับงานที่มีปัญหาและอุปสรรค
 • เครียด กังวลกับแรงกดดันรอบด้านตลอดเวลา
 • เบื่อหน่ายกับงานเยอะ งานด่วน และงานด่วนที่สุด
 • ขาดความมั่นใจในตัวเองกับงานที่ไม่เคยทำ
 • มองเป้าหมายที่ได้รับเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องท้าทาย
 • การแบกรับความรับผิดชอบ โดยไมใช่อำนาจหน้าที่โดยตรง
 • การใช้อารมณ์เชิงลบกับเรื่องที่ไมได้ดั่งใจ
 • ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความล้มเหลว
 • คนรอบข้างสร้างปัญหาให้เราตลอด
 • มุ่งแต่ความสำเร็จในเป้าหมายของตนเอง โดยไม่สนใจเป้าหมายที่สอดคล้องกันในภาพรวม
 • แบ่งฝักแบ่งฝ่าย งานฉันงานเธอ อย่ายุ่งเกี่ยวกัน
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนปรับตัวไม่ทัน ทำให้เกิดความเครียด
 • กลัวถูกคนอื่นมองไม่เห็นคุณค่า ในสิ่งที่ตนเองเคนทำมาอย่างยากลำบากในอดีต
 • ปรับตัวยังไม่ได้กับสภาวะของสังคมในมิติต่างๆ “VUCA World” ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity)
 • รู้สึกลำบากและกังวลในการปรับตัวกับเรื่อง Digital Disruption (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่อิงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม ทำให้การทำงานและการใช้งานส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงและที่มีผลกระทบมากที่สุดคือมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเดิมที่มีอยู่ ทำให้ธุรกิจเดิมต้องเปลี่ยนแปลงตามให้ทันเทคโนโลยี ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเลิกกิจการได้)

   A : Answer : แนวทางแก้ไขปัญหาและการบรรลุเป้าหมาย หากเราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนและมองเห็นว่าสาเหตุของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเกิดจากอะไร เราจะสามารถมองเห็นแนวทางต่างๆในการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น

   หลักสูตร Growth Mindset for 10X Performance ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางในการก้าวข้ามหลุมพรางและอุปสรรคที่พบเจอได้ด้วยศักยภาพจากภายในตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆในการสร้างกรอบความคิดเพื่อการขับเคลื่อนผลงานและการทำงานอย่างมี ความสุข ได้แก่

 • การเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Art of Brain Working) เพื่อบริหารสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ให้สมดุลกันเพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์จากภายในและใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงสร้างสรรค์
 • การเรียนรู้แนวทางในการค้นพบคุณค่าและดึงศักยภาพดีๆจาก Fixed Mindset มาใช้ในการสร้างความมั่นใจและขจัดความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่ๆสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการบรรลุเป้าหมาย (Growth Mindset for change to success) ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น

             - เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานผ่านการค้นหาเป้าหมายที่ทรงคุณค่าของชีวิต

             - เรียนรู้การสร้างแผนดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Action Plan)

             - การเรียนรู้พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความสำเร็จ (Success Pattern)

             - การให้ความหมายในเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ (Positive Meaning)

             - การเรียนรู้เชิงบวกจากอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ปัญหา/อุปสรรคที่พบเจอ และปรับสภาวะ อารมณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทาย (Positive Learning)

             - การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแย้งภายในตนเอง (Part Integration)

             - กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคลเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกัน สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง) (Synergy Core Value)

             - เทคนิคการสร้างกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)

   N : Net benefit : ผลลัพธ์จากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก หากผู้เรียนได้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตรนี้และได้ฝึกตามกระบวนการ จะส่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นดังนี้

 • Confident: เกิดความเชื่อมั่นภายในตนเอง (I Can Do) เชื่อมั่นในทีมงาน (We Can Do) พร้อมทั้งเกิดความไว้วางใจในองค์กร (Grow Together)
 • Competence: รู้แนวทางในการค้นพบ Positive Fixed Mindset และสร้าง Positive Growth Mindset เพื่อขับ เคลื่อนเป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กร
 • Connect to implement: สามารถนำความรู้และทักษะ Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ไปประยุกตใช้กับ การทำงานและสถานการณ์0ริงที่พบเจอได้ด้วยความมั่นใจ
 • Continuous Improvement: สามารถสร้างแนวทางในการพัฒนา Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน เพื่อเผชิญกับอุปสรรคและพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย


วัตถุประสงค์

      Knowledge: ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางในสร้างความมั่นใจจากภายใน ผ่านการมองเห็นและตระหนักในคุณค่าดีๆหรือศักยภาพที่เป็นจุดแข็งภายใต้กรอบความคิดเดิมของตนเองในอดีตที่ผ่านมา และกรอบความคิดที่ใช้อย่างเป็นอัตโนมัติจากความเคยชินและความชำนาญในปัจจุบัน (Fixed Mindset) พร้อมเรียนรู้แนวทางการขยายกรอบความคิดในมิติของการเติบโตเละกาพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Growth Mindset for change to success) เช่น พัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร สู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

      Skill: ทักษะ สามารถนำ Positive Fixed Mindset และ Growth Mindset for change to success มาสร้างแนวทางปฏิบัติในมิติของการสร้างสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และการบริหารผลงาน ด้วยการเริ่มต้นจากตนเอง (I Can Do ) พร้อมทั้งผสานค่านิยมของตนเอง (Personal Value) ค่านิยมของหน่วยงานหรือทีม (Team Value) และค่านิยมหลักขององค์กร

       Attribute & Attitude: คุณลักษณะและทัศนคติ สามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ขยายสู่การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงานและสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร ในการเผชิญกับปัญหาที่พบเจอพร้อมสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการดึงศักยภาพและคุณค่าดีๆ (ประสบการณ์/ ความรู้ /ความเชื่อ /ค่านิยม) ที่อยู่ภายใต้ Fixed Mindset ของตนเอง เพื่อใช้เป็นจุดตั้งต้นและขจัดความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพซึ่งเกิดจากการมีความเชื่อที่จำกัด(Limiting Believe) / ความคิดเชิงลบ (Negative Thinking) / อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) / ความขัดแย้งของค่านิยมหรือคุณค่าภายในตนเอง (Inner Conflict)

      พร้อมทั้งสร้างมุมมองเชิงบวกเพื่อการเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน (Growth Mindset) ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความสำเร็จ (Success Pattern) / การเรียนรู้เชิงบวกจาก อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ของตนเองให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญกับเป้าหมายที่ท้า ทาย (Positive Learning) / การให้ความหมายในเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยสามารถปรับมุมมองภายในตนเองให้มอง ประโยชน์ในมิติต่างๆจากสถานการณ์เชิงลบสู่การนำไปใช้ขับเคลื่อนเป้าหมายในการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Positive Meaning) / การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแย้ง ภายในตนเอง (Part Integration) เพื่อสร้างสัมพันธ์และบริหารผลงานสู่ความสำเร็จ (Core Value) เพื่อขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (We Can Do & Grow Together)

หัวข้ออบรมสัมมนา
        ช่วงที่ 1 : Confident สร้างความมั่นใจให้กล้าขยาย Comfort Zone สำรวจกรอบความคิดของตนเอง เพื่อค้นพบคุณค่าดีๆภายใต้ Fixed Mindset และสร้างความมั่นใจจากภายในตนเองในการรับมือกลับการเปลี่ยนแปลง

 • สำรวจมุมมองแนวคิดตนเองในปัจจุบันเกี่ยวกับ Fixed Mindset และ Growth Mindset
 • หลักการ แนวคิด และความสำคัญ Fixed Mindset และ Growth Mindset
 • กำหนดเป้าหมายของตนเองสำหรับการพัฒนา Fixed Mindset และ Growth Mindse
กิจกรรม Make it Happen : ค้นหา Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ของตนเอง

        ช่วงที่ 2 : Competence เสริมสร้างสมรรถนะในการสร้าง Growth Mindset ขยายกรอบความคิด (Growth Mindset for change to success) เพื่อก้าวข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด (Fixed Mindset) มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมาย

 • หลุมพรางทางความคิด ที่ปิ ดก้นั ศกั ยภาพของตวั เราในการทาํ งานและการบรรลุเป้าหมาย
 • Art of Brain Working การเข้าใจหลักการทำงานของสมองเพื่อบริหารสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ให้สมดุลกันเพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์จากภายในและใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงสร้างสรรค์
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการเอาตัวรอดที่สกัดกั้นประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำตนเอง
 • วิเคราะห์และสร้างภาวะผู้นำภายในตนเองจากคุณค่าภายในและค่านิยมที่ให้ความสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการบริหารผลงาน
 • การบริหารสถานการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ (E+R=O)
 • Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ (Growth Mindset) เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรม Creation New Options สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง พัฒนาวุฒิภาวะ ด้วยเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดและบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพของตนเองในการทำงาน อันนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและผู้บริหาร

 • การปรับเปลี่ยนแนวความคิดเป็นเชิงบวกกับเหตุการณ์
 • การสร้างข้อความ (นิยาม) ที่เป็นแรงจูงใจ
 • การใช้คำถามสร้างพลังในตัวเอง
 • การใช้ทัศนคติเชิงบวกแทนทัศนคติเชิงลบ
 • การยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง

       ช่วงที่ 3 :Connect to implement เชื่อมโยงและพัฒนาทักษะสู่การลงมือปฏิบัติเชื่อมโยงหลักการ (Growth Mindset for change to success) และพัฒนาทักษะที่สำคัญ (Skill &Tools Set ) เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ และรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ดว้ยความมั่นใจ

 • ปลุก Passion ปั้น Performance เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 10 เท่า (Aspirational goals)
 • การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ผลงาน ทีมงาน และองค์กรด้วย SMART Goal Setting
 • การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคทำงานเชิงรุกด้วยการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการพัมนาประสิทธิภาพในการทำงานด้วยหลักการ ECRS
กิจกรรม การประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคที่ได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้จริงในสถานการณ์ที่พบเจอ

       ช่วงที่ 4 : Continuous Development : สร้างแนวทางการพัมนาอย่างต่อเนื่องสร้างแนวทางในการพัฒนา Growth Mindset ด้วยตนเอง เพื่อขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการทำงานร่วมกันในองค์กร อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และยั่งยืนด้วยการเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ คุณค่า วัฒนธรรม และเป้าหมาย ของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย

 • Strategic Goal Synergy กลยุทธ์การผสานเป้าหมายที่สอดคล้องและส่งเสริมกันระหว่างองค์กร / ทีม-ระหว่างทีม / ส่วนบุคคล
 • Synergy Core Value กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคล เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง)
 • Work as Team แนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกัน
 • เชื่อมโยงเป้าหมายชีวิตที่สมดุลและสอดคล้องกับองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานทุกระดับจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Growth Mindset for 10X Performance
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Comfort Zone, Growth Mindset, Fixed Mindset, การพัฒนา, แนวคิด, กรอบความคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด