อบรมฟรี! การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยการใช้ CAD/CAM/CAE software

จำนวนคนดู 1954 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี

เรื่อง "การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยการใช้ CAD/CAM/CAE software"

(โดยโปรแกรม MTS CNC Simulator และแข่งขั้นการเขียนโปรแกรมซีเอนซี)

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2552

ณ อาคาร EN 6 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล :เครื่องจักร ซีเอนซี เป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมด้านการผลิตโดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมการขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งมีการขยายตัวเป็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านการใช้เครื่องจักรและการเขียนโปรแกรมซีเอนซีเป็นอย่างมากศูนย์ CNC/CAD/CAM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีเครื่องจักร ซีเอนซี และ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบและการผลิต (CAD/CAM) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ ซีเอนซี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับบริษัท เอ็มทีเอสไดแดค ซีเอ็นซี ซิสเท็ม (MTS Diac CNC systems) จำกัด ได้ทำการจัดการอบรมและแข่งขันในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมซีเอนซี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทดสอบความสามารถที่ได้จากการอบรม เพื่อจะนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่อไปวัตถุประสงค์ :1. เพื่อสร้างบุคคลากรด้านการใช้เครื่องจักร ซีเอนซี และ CAD/CAM ให้มากขึ้น2 .เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ Software ที่ช่วยในการออกแบบและการผลิต3. เพื่อเป็นการบริการงานวิชาการแก่สังคม4. เสริมความรู้และทักษะแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการใช้งานและพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น2. เป็นการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่รู้จักมากขึ้นกำหนดการhttp://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/web22/headline.htmlกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ ครูปฏิบัติการ วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับ ซีเอนซี และ ซอฟแวร์ที่ช่วยในการออกแบบและการผลิตหรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเครื่องจักรกล ในภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยในประเทศจำนวนประมาณ 50 คนผู้รับผิดชอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ ชุมมวล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2552สถานที่ดำเนินการอาคาร EN 6 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมซีเอนซี1. เป็นผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้2. ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน และแต่ละสถาบันสามารถจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายทีมการสมัครเข้ารับการอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี ได้ 2 ช่องทาง1.สามารถสมัครผ่านทางเวปไซด์ได้ที่ http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/web22/index.html2. ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน และแต่ละสถาบันสามารถจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายทีมการลงทะเบียน :1. ลงทะเบียน online ได้ที่ http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/web22/online.phphttp://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/web22/index.html2. หรือกรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้และจัดส่งมาที่คุณเฉลิมพร แสนทวีสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตู้ ปณ 3 ปณจ.วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 34190โทรศัพท์ 045-353300, 045-353307 โทรสาร 045-353333รางวัลสำหรับการแข่งขันรางวัลที่ 1 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ 3 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จากบริษัท MTS จำนวน 3 รางวัล
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, เทคนิคการขายและบริหารการขาย, ระบบสู่ความสำเร็จ, อบรมฟรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552, ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น), ปกป้องความคิด ไม่ให้ถูกขโมยได้อย่างไร?, บรรยายในหัวข้อ, พันธกรณีการคุ้มครองทรั

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด