เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Problem-Solving & Decision-Making Skill in Action )

รหัสหลักสูตร: 66169

จำนวนคนดู 665 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ   ( Problem-Solving & Decision-Making Skill in Action )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    มีหลายคำพูดกล่าวว่า “ปัญหาทุกปัญหาอาจไม่ถูกแก้ไขได้ทั้งหมด แต่ความเข้าใจจริงๆ ในมิติต่างๆ ของปัญหาทุกปัญหา คือสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้” และ “ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงาน หรือเรื่องคน ทุกปัญหาย่อมต้องการการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืน”

    การทำงานทุกๆ ตำแหน่งงาน จึงต้องมีความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี มิฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะไม่ได้รับการแก้ไขและการตัดสินใจอย่างทิศทางที่ดีและเหมาะสม ซึ่งอาจอาจทำให้ปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาใหม่ที่ขยายใหญ่กว่ามากก่าเดิม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) จึงพื้นฐานแรกๆ ของการทำงานด้วยการคิด วิเคราะห์สาเหตุ โดยมีขั้นตอนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของปัญหา มีแนวคิดการวิเคราะห์ จัดกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการและฝึกทักษะขั้นตอนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบพร้อมรู้จักการใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำไปใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบจากร่วมฝึกษะในสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2. แนวทางจัดกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

           - การเลือกเครื่องมือและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

           - การกำหนดหมวดหมู่ของปัญหา (Statement of Problem)

           - การหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลัก Why-Why Analysis

           - การหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักผังก้างปลา

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

           - การวิเคราะห์ปัญหา ทำเข้าใจปัญหา และกำหนดแนวทางจัดการปัญหา

           - การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา อาการ และปัจจัยต่างๆ

           - การหาและสรุปแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างคิดสร้างสรรค์

           - การติดตามผลและประเมินผลการแก้ไขปัญหา และสรุปข้อมูล

4. WORKSHOP : ฝึกทักษะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้ประเด็นจริงขององค์กร หรือกรณีศึกษาตามกระบวน และขั้นตอยการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

5. ผลลัทธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Result-Oriented & Outcomes)

           - ผลสำเร็จทางกระบวนการ (Process)

           - ผลสำเร็จของบุคคล (Person)

           - ผลสำเร็จทางผลผลิต (Product)

6.  เทคนิคการประชุมในแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบกับโมเดลการสื่อสาแบบเครือข่าย (Communication Model in Meeting)

           - Circle Model

           - Wheel Model

           - Chain Model

           - The Y Model

           - All Channel Model

7. เทคนิคการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

           - ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)

           - ข้อมูลที่มีความเสี่ยง  (Risk)

           - ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)

8. สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

            - การบรรยาย     

            - กิจกรรม และเกม       

            - การแสดงออก

            - กลุ่มสัมพันธ์   

            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Problem-Solving & Decision-Making Skill in Action )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, Problem-Solving & Decision-Making Skill in Action

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด