การทำงานเชิืงรุกบรรลุเป้าหมาย

รหัสหลักสูตร: 20231

จำนวนคนดู 840 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ด้วยการแข่งขันในแวดวงธุรกิจปัจจุบันทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน

การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี

ต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย


วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจของการทำงานเชิงรุก

      2.เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นแต่ละด้านของการทำงานเชิงรุก

      3.เพื่อเติมเต็มศักยภาพความสามารถในแต่ละด้านของการทำงานเชิงรุกในระดับปฏิบัติการ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 î ความหมายของการทำงานเชิงรุก

     î รูปแบบของการทำงานเชิงรุก

     î การวางแผนการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

     î  การรับมือและการแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี

     î แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน

     î เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพงาน

     î แผนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคปัจจุบันในรูปแบบของการทำงานเชิงรุก

     î สร้างทีมงานให้แข็งแกร่งด้วยการทำงานเชิงรุก

     î กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเชิงรุกร่วมกัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ืำทำงานเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด