การบริหารความขัดแย้ง เพื่อการทำงานเป็นทีม (Conflict Management and Team Building)

รหัสหลักสูตร: 20239

จำนวนคนดู 1033 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. แนวคิดและความหมายของความขัดแย้ง
  2. บ่อเกิดของความขัดแย้ง
  3.  ประเภทของความขัดแย้ง
  4. การบริหารความขัดแย้ง
  5. กลยุทธ์ที่จำเป็นของผู้ทำหน้าที่บริหารความขัดแย้ง
  6. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง
  7. การขจัดความขัดแย้งอย่างถูกวิธี
  8.  การใช้ประโยชน์จากความขัดแย้ง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์สุเทพ สังข์เพ็ชร, อบรม การบริการความขัดแย้ง, อบรม การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด