การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Building)

รหัสหลักสูตร: 20241

จำนวนคนดู 5213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1.   เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
2.   เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น
3.   เพื่อสร้างความไว้วางใจ อันเป็นก้าวแรกของการทำงานเป็นทีม
4.   เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามของทีม 
5.   เพื่อเข้าใจปัญหาที่จะเกิดในการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหา
6.   เพื่อเข้าใจการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้งภายในทีม
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.  ความหมาย – ความสำคัญของ “ทีม”
2.  ทำอย่างไร “ทีม”
 จึงจะ “เวิร์ค”
3.  
COMPETENCIES  ความรู้ความสามารถที่จำเป็น
4.  องค์ประกอบของทีม
5.  กระบวนการทำงานเป็นทีม
6.  ผู้นำ และสมาชิก
7.  บรรยากาศที่ดีในการทำงาน
8.  การสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
9.  เปรียบเทียบทีมไทย กับทีมต่างประเทศ
10 . “เกณฑ์”
 CRITERIA  ที่วัดประสิทธิภาพของทีม
11.  การพัฒนาตัวเองเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณอุดม โพธิ์ทอง, อบรม การสร้างทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด