พันธะสัญญาและข้อกฎหมายผูกพันสำหรับผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร: 20318

จำนวนคนดู 1017 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนผู้บริหารทุกท่าน..ให้ความสำคัญในทุกถ้อยคำในสัญญา โดยเฉพาะในสัญญาที่ท่านผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง..ต้องระวัง.!.จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องสัญญาเข้าอบรม..เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อต้องทำสัญญา
หัวข้ออบรมสัมมนา
•    ความหมายและความสำคัญของคำว่า “สัญญา”กับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
•    ทำไมต้องมีสัญญา..และวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา
•    วิเคราะห์5 ประเภทของสัญญาที่ทำไปก็จะเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์..หรือไม่มีผลทางข้อกฎหมายเช่น..นิติกรรมอำพราง...เจตนาซ่อนเร้น...กลฉ้อฉล...สำคัญผิด...ข่มขู่...และอื่น ๆ
•    สัญญาที่ดี..ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง..และข้อพึงระวังในการทำสัญญา
•    วิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวกับภาษี เช่น อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
•    ประเภทของสัญญาที่สำคัญที่ต้องพบเจอเป็นประจำ เช่น..สัญญาซื้อขาย..สัญญาจ้างแรงงาน..สัญญาจ้างทำของ..สัญญาตัวแทน..สัญญาประนีประนอมยอมความ..สัญญารับสภาพหนี้..สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้อง..สัญญาการแปลงหนี้ใหม่..และอื่น ๆ
•    วิเคราะห์ลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการแก้ไขหรือแก้เกมการทำสัญญา
•    การผิดสัญญาและความรับผิดชอบจากการผิดสัญญา ในกรณีต่าง ๆ เช่น การมัดจำ การชดใช้ค่าเสียหาย  เบี้ยปรับ การถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา ชดใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด 
•    สัญญาที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องรู้..สัญญาคุ้มครองผู้บริโภค
•    การแก้ไข..ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสัญญามีวิธีทำได้อย่างไรบ้าง?
•    การเลิกสัญญาและผลกระทบจากการเลิกสัญญา
•    ถาม-ตอบปัญหากับข้อสัญญาที่ผู้เข้าอบรมได้เผชิญอยู่เป็นประจำวัน
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมาย, สัญญา, Laws, stepplus, ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ, รุ่งโรจน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด