Powerful Coaching & Mentoring in Organization

รหัสหลักสูตร: 20721

จำนวนคนดู 1262 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หัวหน้างาน  “ผู้นำระดับต้น”  เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการคุมขุมกำลังขององค์กร เพราะ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงาน  บริหารลูกน้อง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และรากฐานขององค์กรโดยเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ

ดังนั้น หัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้ลูกน้องทุกคนมีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้งานมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ “สอนงาน”  แต่จากผลการวิจัยพบว่า หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการสอนงาน เนื่องจาก ลูกน้องขาดความเชื่อถือศรัทธา และขาดความไว้วางใจ 

หลักสูตรนี้l ได้ออกแบบเพื่อพัฒนาให้ หัวหน้างานมีคุณสมบัติและทักษะในการทำหน้าที่เป็น “โค้ช” และ “พี่เลี้ยง”  เพื่อสร้างความศรัทธาให้แก่ลูกน้อง โดยเป็น “ที่ปรึกษา”  ที่ดีของลูกน้อง รวมทั้ง มีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้  “หัวหน้างานได้ทั้งงานและใจทีมงาน”  อันจะส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง 

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน 

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้ 

4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร 


หัวข้ออบรมสัมมนา


อบรม เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

•กระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 5 แบบ กับสถานการณ์ สถานภาพ ตามความเหมาะสมและผลลัพธ์ที่ต้องการ

-Lecture 

-Demonstration 

-On the Job Training 

-Coaching 

-Mentoring 

•การวิเคราะห์ลูกน้อง (ผู้เรียน) ในการเลือกวิธีการ วางแผนการสอนงาน

-Mentoring ใช้สถานการณ์ไหน เหมาะสมกับคนประเภทไหน งานอะไร และผลลัพธ์ที่ต้องการ

-Coaching ใช้สถานการณ์ไหน เหมาะสมกับคนประเภทไหน งานอะไร และผลลัพธ์ที่ต้องการ

•A-B-C Model ในการสอนงานแบบ Mentoring

•3 R & 3 S ในการสอนงานแบบ Coaching

•เครื่องมือและเทคนิคสำคัญในการสอนงาน

oทักษะการฟัง (In deep Active Listening)

oทักษะการคุย (Dialogue Skills)

oทักษะการถาม (Questioning Skills)

oทักษะการสะท้อนกลับ (Feed back)

oทักษะการอ่านภาษากาย (Body Language)

•6 E : กระบวนการสอนรายวันในการทำ Coaching & Mentoring

•สิ่งที่ปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ

•สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ

•จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 10 ประการ

•เทคนิคการให้ Feedback 2 แบบ

-Corrective Feedback  

-Supportive Feedback

•แบบฟอร์ม : การทำแผนการสอน (Coaching & Mentoring Plan)

•แบบประเมิน : คุณเป็นนักสอนสไตล์ไหน ?

•แบบฟอร์ม : การให้ Feedback

•Workshop : การฝึกปฏิบัติ Coaching & Mentoring


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงาน, การเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน, การโค้ชงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้