การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

รหัสหลักสูตร: 22052

จำนวนคนดู 3105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร เป็นเครื่องมือวัดทางด้านมิติที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทำการวัดขนาดของชิ้นงานหรือการประกอบชิ้นส่วน เพื่อหาค่าความถูกต้องและค่าของความผิดพลาดของขนาดชิ้นงานที่ทำการผลิตหรือประกอบขึ้น ถ้าเครื่องมือวัดดังกล่าวที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพตามข้อกำหนด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยไม่จำเป็น
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อยืนยันระบบการผลิตที่มีคุณภาพอย่างคงเส้นคงวา กระบวนการยืนยันความถูกต้องของเครื่องวัดที่เรียกว่า การสอบเทียบ (Calibration) จึงมีความสำคัญมาก ซึ่งยังมีผู้ใช้ ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร จำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องวัดดังกล่าวเอง แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

สิ่งที่คุณจะได้รับ / วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงหลักการใช้งาน และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของการวัดด้วย ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและขั้นตอนปฏิบัติในการสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร
3. มีทักษะเชิงปฏิบัติ ทราบข้อจำกัด ข้อพึงระวัง ในการใช้เครื่องมือสำหรับสอบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าวได้เองจริง
หัวข้ออบรมสัมมนา
- เครื่องมือวัดและมาตรฐานของการวัดที่ใช้ในการวัดความยาว
- หลักการใช้งาน และการบำรุงรักษา ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร
- คุณลักษณะและเกณฑ์การทวนสอบเครื่องมือวัดขนาด
- เครื่องอิเลคทรอนิคส์ และ Standard Scale ในการทดสอบและสอบเทียบ ไม้บรรทัดและตลับเมตร
- การใช้ Profile Projector ในการทดสอบและสอบเทียบ ไม้บรรทัด และตลับเมตร
- การใช้ Standard Steel Rule ในการทดสอบและสอบเทียบ ไม้บรรทัด และตลับเมตร
- การทดสอบและสอบเทียบไม้บรรทัด ตามวิธีใน JIS B7516
- การทดสอบและการสอบเทียบ สายวัด (Textile Tape) และ ตลับเมตร (Steel Tape Rule)
- Workshop ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ
- สรุป ตอบข้อซักถาม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สอบเทียบ, ไม้บรรทัด, สายวัด, ตลับเมตร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด