การไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( Kaizen for Continuous Improvement )

รหัสหลักสูตร: 66299

จำนวนคนดู 1811 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  ( Kaizen for Continuous Improvement )
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต

     การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) โดยหลักสูตรนี้จะสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธี   และทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
     1.  ไคเซ็นคืออะไร
     2.  หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
     3.  หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง
     4.  ปัญหา และอุปสรรค์ของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
     5.  การค้นหา ประเมิน และคัดเลือกหัวเรื่องกิจกรรมไคเซ็น
     6.  การค้นหาประเด็นปัญหา และสาเหตุ
     7.  หลักการวิธีการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไคเซ็น
     8.  ตัวอย่างของใบกิจกรรมข้อเสนอแนะที่ดีและไม่ดี
     9.  การส่งเสริมให้พนักงานให้สามารถคิดค้นปรับปรุงจากงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
     10.  การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
     11.  เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis
     12.  ผังก้างปลา (Fishbone) ECRS Mind Mapping
     13.  ตัวอย่างข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง /ตอบข้อซักถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

   1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน

   2. สามารถดำเนินกิจกกรมไคเซ็น ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

   3. สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้และขยายผลภายในองค์กรต่อไป

   4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่นPCDA, 5S, QC7Tools ฯลฯ ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการบรรยาย

     ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

   1. การบรรยาย 30 %
   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทุกระดับ หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( Kaizen for Continuous Improvement )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การไคเซ็นเดพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง, Kaizen for Continuous Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด