Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างคน”

รหัสหลักสูตร: 33442

จำนวนคนดู 776 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. กรอบแนวคิดเรื่อง “Coaching Mentor”

2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor

3. Coaching Mentor Methods

4. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor

     * พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ

     * เหตุผลจูงใจลูกน้อง

     * รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง

5. เรียนรู้สไตล์การเป็น Coaching Mentor แบบที่ปรึกษามากกว่าการสั่งการ

6. กิจกรรม Workshop  “Coaching Mentor Style”

7. พฤติกรรมที่ Coaching Mentorควร “มี”  และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน

8. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว

9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ – จะแนะนำและช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไร

10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

11. กิจกรรม Workshop  “พัฒนาศักยภาพของ Coaching Mentor”

12. สรุป คำถามและคำตอบ

9 กันยายน 2559
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอนงาน, การสร้างคน, Coaching Mentor, เหตุผลจูงใจลูกน้อง, การจูงใจ การชมเชย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด