Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

รหัสหลักสูตร: 34721

จำนวนคนดู 607 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

 2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

 3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

 4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

หัวข้ออบรมสัมมนา


เนื้อหาการอบรมวันที่หนึ่ง

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา


 • แผนสามระดับกับผู้บริหาร

 • ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

 • กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา


2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 • แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

 • ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

 • รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

 • ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

วันที่สอง

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

 • เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารทีม

 • สร้างทีมให้เป็นทีม

 • บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

 • บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

 • การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

 • เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรบริหารจัดการ, หลักสูตรหัวหน้างาน, อบรมหัวหน้างาน, หลักสูตรอบรมผู้จัดการ, หลักสูตรพัฒนาตนเอง, เพิ่มทักษะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด