7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (7Q : Motivation and sense of working together)

รหัสหลักสูตร: 35037

จำนวนคนดู 1583 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานในปัจจุบันนี้คือ ารทำงานแบบมืออาชีพ (PROFESSIONAL ORIENTED) ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการคือ คน งาน ระบบ และสิ่งแวดล้อมองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ จะมีกระบวนการที่ดำเนินงานในลักษณะที่ต้องมีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
การเรียนรู้จึงสำคัญสำหรับชีวิต แต่ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด  รูปธรรมแห่งความสำเร็จขององค์การวัดได้จากคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ทำงานควรได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความสามารถมาใช้ได้เต็มที่ เต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้ถึงการสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
           2. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
           3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้จักการจัดการบริหารอารมณ์
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
       1. การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) และ กิจกรรมและการฝึกทักษะ          1. การคิดและทำนอกกรอบ
          2. ทักษะการตั้งเป้าหมาย (Smarter Goal)
          3. ทักษะการชื่นชมเห็นคุณค่า
          4. ทักษะจัดลำดับงาน
          5. ทักษะฟังแบบผู้นำ
          6. ทักษะการโค้ชปัญหา
          7. ทักษะขอความร่วมมือ
          8. ทักษะทบทวนจิตใจ 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การอบรมสัมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด