สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         KPIs(Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลักและ สมรรถนะ (Competency) หรือบางท่านเรียกความสามารถ คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการ ให้คนเก่ง เห็นผลงาน (Productivity) ทำให้องค์กร สร้างคนได้ตรงกับงาน คนทำงานมีเป้าหมาย ตามนโยบาย มีความมุ่งมั่น ค้นหาความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละบุคคล เมื่อสามารถแยกระดับการพัฒนาได้แล้ว ย่อมเกิดรูปแบบการพัฒนาแต่ละบุคคล วางแผนการพัฒนารายบุคคล( Individual Development Plan) วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง (Position) ระดับ (Level) งาน องค์กรมีระบบพัฒนาคน งานอย่างต่อเนื่อง


        หลักสูตร “ กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ นี้ เหมาะสำหรับ องค์กรที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รอยต่อ ช่องว่างการประสานงาน เก็บตัวชี้วัดไม่ได้จริง หากเข้าอบรมแล้วจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ หลักการจัดทำระบบประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ที่ดี อย่างง่าย มีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ (Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality) น่าเชื่อถือ เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านระบบประเมินผล เน้น Workshop รายบุคคล เข้าใจง่ายและมีระบบติดตามผลการนำไปใช้หลังอบรมทุกองค์กร


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/index.php 

Download รายละเอียดหลักสูตร 

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_app.php


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

Line ID : ophconsultantวันที่จัดงาน
วันที่ 18 – 19 - 20 ตุลาคม 2560

โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน เน้น Workshop จริง)

1. การกำหนดใบหน้าที่งาน (JD) เพื่อการนำมาใช้พัฒนา

2. การกำหนดรูปแบบ JD & JR Matrix เพื่อนำไปใช้ในงาน HR ,HRD,ระบบประเมินผล

3. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(PIs )ให้เหมาะสม

4. เทคนิคการวิเคราะห์หาผลงาน (Productivity) แต่ละตำแหน่งงาน

5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดหลัก(KPIs) มาใช้ในการประเมิน

6. เทคนิคการจัดทำ KPIs Dictionary

7. การใช้สูตรประเมินผลกลางปีหรือปลายปี ที่มีประสิทธิภาพ

8. การกำหนดแบบสมรรถนะ Competency Model (CC , MC , FC)

9. การกำหนดระดับประเมินผลสมรรถนะ (Proficiency Level)

10. เทคนิคการเลือกพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (Behavioral Indicators)มาใช้ประเมิน

11. การจัดทำคู่มือเก็บสมรรถนะ (Competency Dictionary)

12. การวางแผนและการนำไปใช้ (Action Plan) พัฒนาต่อเนื่อง

13. การจัดทำระบบสารสนเทศและการทบทวนแก้ไข KPIs& Competency

14. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด KPIs & Competency ให้เหมาะสมแต่ละปี

15. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร


วิทยากร
อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาระบบประเมินผล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ทุกภาคธุรกิจ (ที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง)


• ฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร

• ผู้จัดการ

• หัวหน้างาน

• ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ


สถานที่จัดงาน
โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน           7,500 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%            525 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%        225 บาท 

ยอดชำระสุทธิ                  7,800 บาท

* พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขี้นไปมอบส่วนลด 1,500 บาท

** ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ องค์กรของท่านต้องการจัดอบรมภายใน

หลักสูตร KPI&Competency หรือ ต้องการที่ปรึกษา มอบส่วนลด 50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-587-5686

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย หลักการและเหตุผล องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป
1,000บาท
ความคิดที่เกิดจากทัศนคติที่เป็นบวก และมีความสร้างสรรค์ มุ่งหวัง หรือปรารถนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อองค์กร
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน
1,000บาท
พนักงานซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมลงมือปฏิบัติงาน อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและงานมากที่สุด
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง และพัฒนา ปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน หลักการและเหตุผล ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารง
3800บาท
ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยใ
3900บาท
“การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและองค์กร” ให้เติบโตต่อเนื่องควบคู่ประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้
4500บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ