สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร (Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)

หลักสูตร  เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร (Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
           หลักสูตร “เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาบริการในองค์กร(Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)” มีแนวคิดมาจากประสบการณ์ในการฝึกอบรมในองค์กร การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริการและการสำรวจวิจัยด้านบริการมาเกือบ 20 ปี โดยอาจารย์ วีย์รฎา เห็นว่า ปัจจุบัน องค์กรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมภายใน(In-House Training) ด้านบริการ เชิงคุณภาพมากกว่าประเมินเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่เน้นการฝึกอบรมแบบห้องเรียน(Class room) โดยเฉพาะหลักสูตรด้านพฤติกรรมบริการ ซึ่ง การอบรมในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอให้เกิดแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐานต่อเนื่อง บางครั้งอบรมไปแล้วไม่ได้พัฒนาจริง เพราะไม่มีผู้ติดตามประเมินผล โดยการอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ฝึกฝนเรียนรู้การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรภายในมืออาชีพ การโค้ชสร้างทีมเชิงรุกด้านบริการและสุดท้ายคือ สร้างเครื่องมือ(Tools)ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแบบ 360 องศาตลอดทั้งปี

           จึงเหมาะสำหรับ ผู้เข้าอบรม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่สนใจงานการพัฒนา หลักสูตรบริการ ทำอย่างไร? ให้ปัญหาจุกจิกด้านพฤติกรรมบริการลดน้อยลงหรือหมดไป มีวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้เกิดการติดตามประเมินผลด้านบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง หากมีวิทยากรอบรมภายในเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดงบประมาณการอบรมได้มากทีเดียว

________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/index.php

Download รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_app.php


Download ใบโบร์ชัว

http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_brochur.php

________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

อีเมล์: ophconsultant@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887

Line ID : ophconsultant

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.


วันที่จัดงาน
วันพุธ - ศุกร์ ที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
Day 1 (9.00 – 16.00 น.) 

เรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเอง สู่การเป็นวิทยากรพัฒนาบริการในองค์กร

You’ll learn to

•ชมกรณีศึกษา “ พัฒนาบริการแบบลีนในองค์กร ”

•เรียนรู้บุคลิกภาพ(Personality) พฤติกรรมบริการ(Behavior)และเส้นทางสู่วิทยากรอบรมบริการ

•ฝึกฝนทักษะการใช้จังหวะ ระดับน้ำเสียงและการพูดอย่างฉลาด ในที่สาธารณะ

•ฝึกฝนการวางท่าทาง การแต่งกาย หลักการเลือกชุดสวมใส่

•เรียนรู้เทคนิคการเลือกสีให้เข้ากับรูปร่าง ผิวพรรณ

•ฝึกฝนทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ(Tools)ในการอบรม

•เรียนรู้การถามตอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสอน

•เรียนรู้การกำหนด วางแผนและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมบริการ

•เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนการสอนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

•เรียนรู้การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย

•เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนแต่ละกลุ่มงาน ให้น่าสนใจ สนุกสนาน

•เรียนรู้การประเมินผลติดตามก่อนและหลังการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

•เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานแก่ทีมและฝ่ายบริหารให้น่าสนใจ

•Workshop

•Practice Test

________________________________________

Day 2 (9.00 – 16.00 น.)

เรียนรู้การสร้างทีมพัฒนาคุณภาพ และการฝึกใช้เครื่องมือพัฒนางานบริการ

You’ll learn to

•นำเสนองานจากโจทย์ที่ให้วันแรก

•ชมกรณีศึกษา “การสร้างแรงจูงใจในการทำทีมงาน”

•เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร 3 ช่องทาง (3 way-Communication Skills)

•เรียนรู้หลักการสร้างทีมและบริหารทีมงาน(Team Management)

•เรียนรู้หลักการประชุมงาน วางแผน ตรวจติดตาม แบบฟอร์มตรวจงาน

•เรียนรู้หลักการทำงานและโค้ช บุคคล 9 แบบ (9-People Coaching)

•เรียนรู้ “เทคนิคการลงโทษ” เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์

•เรียนรู้“ เทคนิคการขอโทษ” เพื่อให้ยุติประเด็นปัญหา

•เรียนรู้หลักการเจรจา ต่อรอง (Negotiation Technique) ในทางบวกลบ

•เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียน(Complaint Customer Technique)

•เรียนรู้เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในองค์กร(Engagement Employee Technique)ให้พนักงานในองค์กร เกิดความผูกพัน

•เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรมโครงการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ

•Workshop

•Practice Test

________________________________________

Day 3 (9.00 – 16.00 น.)

วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาบริการตามภาคธุรกิจที่ทำงาน และทดสอบภาคปฏิบัติ

You’ll learn to

ช่วงเช้า

•ชมตัวแบบ “ พัฒนาระบบบริการแบบ 360 องศา”

•ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ประเด็นร้องเรียน(Complaint handling) ข้อเสนอแนะ(Suggestion) ประเด็นเสี่ยง(Risks)และรายงานอุบัติการณ์ความผิดพลาด(Incident Report)

•เรียนรู้และฝึกการวิเคราะห์ หาโอกาส ช่องทางพัฒนาบริการลูกค้าภายนอก

•เทคนิคการเชื่อมโยงนโยบาย ค่านิยม สู่การพัฒนาบริการตามภาคธุรกิจ

•กฎแห่งแรงดึงดูดความสำเร็จ(Law Of Attraction Success)

•เรียนรู้การสร้างตัวชี้วัดผลงานบริการ(PIs)ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย (Target)

•Workshop : ฝึกใช้เครื่องมือ การแก้ปัญหา

•Practice Test

________________________________________

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมครบตามหลักสูตร มีเวลาเรียนมากกว่า 80% และ

                     ทดสอบผ่านตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรฯ


วิทยากร
วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ วิทยากรและที่ปรึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้ง โรงพยาบาล คลินิก โรงแรม ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการเงิน การธนาคาร กลุ่มบริษัทต่างๆ ต้องการสร้างทีมพัฒนาบริการ สร้างหลักสูตรบริการในองค์กร

•ผู้สนใจการทำทีมพัฒนาบริการ

•ฝ่ายบุคคลหรือฝึกอบรม

•ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

•ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ

•ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการโดยตรง มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี


สถานที่จัดงาน
โรงแรม I-Residence Hotel (Silom) (เดินทางสะดวกติดทางลง BTS ช่องนนทรี)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,800.00 บาท Promotion!!!

วันละ 2,800 บาท 3 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 8,400 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน = 8,400 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 588 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 252 บาท

ยอดชำระสุทธิ = 8,736 บาท

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร***

* พิเศษ!!ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ อีกท่านละ 500 บาท

**บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , เอกสารประกอบการอบรม 1ชุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-4369887

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร (Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ • พัฒนาเทค
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3900บาท
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1) ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล 2) พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตล
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง