ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ&แรงจูงใจ สู่การทำงานเป็นทีม (Inspirational and motivational teambuilding)

รหัสหลักสูตร: 67547

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ&แรงจูงใจ สู่การทำงานเป็นทีม (Inspirational and motivational teambuilding)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในชีวิตการทำงานของบุคคลย่อมปรารถนาความสุข ความสมหวังและความสำเร็จในชีวิตส่วนตนและการงานที่แตกต่างกัน ซึ่งความต้องการดังกล่าวถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน
หลายคนไม่เข้าใจเป้าหมายและคุณค่าการใช้ชีวิตที่แท้จริง มีมุมมองทัศนคติที่เป็นลบ ทำงานไปวัน ๆ อย่างไร้จุดหมาย ขาดความสุขในระหว่างวันทำงาน ซึ่งสามารถส่งผลเสีย
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานโดยรวม

           ดังนั้นหากองค์กรใดมีพนักงานที่มีความสุข มีสภาพจิตที่ดี น้อมรับและสู้งานไม่ว่างานนั้นจะหนัก จะเหนื่อย ด้วยทัศนคติเชิงบวกนั้น จะส่งผลให้มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่น เป็นไปด้วยดี และแรงจูงใจ ที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันให้คนมีพฤติกรรมบางอย่าง และยังเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงจูงใจเป็น ความตั้งใจ ความต้องการจะทำบางสิ่ง หรือเหตุผลของการกระทำนั่นเอง แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลิตภาพของ
การทำงานเป็นทีม ซึ่งผลิตภาพของงานจะมีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งแรงจูงใจของพนักงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแล้วบริษัทต้องเข้าใจว่า
อะไรคือแรงจูงใจที่จะทำให้พนักงานคนนึงทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างทัศนคติทีดีในการทำงาน

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ

3.เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการทำงานและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกขณะของชีวิต

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อให้ผู้เข้าใจหลักการใช้ชีวิตแบบ 3Smart life

หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการใช้ชีวิตแบบ 3G SMART LIFE

  • G1=Growth Mindset
  • G2=Goal
  • G3= Good life

เรียนรู้มุมมอง แนวคิดการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม กับยุคสมัยที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อมุมมองชีวิตที่ดีขึ้น และการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตนเองแบบมั่นคง
ส่งผลต่อทุกการใช้ชีวิตเปี่ยมสุขไร้ความกดดันในทุกการตัดสินใจ

กิจกรรมที่:1 เรียนรู้ทัศนคติตนเอง สนุก มีพลัง โดยวิทยากรจะมีโจทย์ให้ทำ เกี่ยวกับMindset และการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยเทคนิค SMART GOAL


เทคนิคการสร่างความสัมพันธ์แบบ 3 ระดับ

  • ขั้นเปิดใจ
  • ขั้นเปลี่ยนใจ
  • ขั้นไปต่อ
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ 3 ระดับ เป็นเทคนิคพิเศษที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับทีมงาน ลดปัญหาด้านการสื่อสารความเข้าใจผิด อคติกับเพื่อนร่วมงาน
ทำให้เกิดความสามัคคี

กิจกรรมที่: 2 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของจำนวน โดยวิทยากรจะแจกโจทย์ให้แต่ระกลุ่มระดมสมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ด้วยการตั้งเป้าหมาย แบบ Smart Goal Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (วัดผลได้), Achievable (บรรลุผลได้จริง), Relevant (มีความเกี่ยวข้อง)
และ Time-bound (มีกรอบเวลาชัดเจน)

กิจกรรมที่: 3 ฝึกสร้างการการฝึกใช้ Smart goal เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจในตนเองและเพื่อนร่วมงาน


Self-esteem – การเห็นคุณค่าในตนเอง

  • High Self-esteem
  • Low Self-esteem

ทำกิจกรรม “ปรับจิต ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยหลังจากทำกิจกรรม วิทยากรจะได้นำแนวทางการปรับจิตสู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า จากแนวคิดของ Greenberg & Gold (1994)


สรุปเนื้อหา และถามตอบ

สรุปเนื้อหาแบบเข้าใจง่ายสนุก ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling และการให้คำปรึกษาถามตอบรูปแบบ Mentoring Style

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ&แรงจูงใจ สู่การทำงานเป็นทีม (Inspirational and motivational teambuilding)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Growth Mindset, Smart Goal Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด