สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

     องค์กรธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการบริการ ล้วนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางธุรกิจ จึงนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ และสุดท้ายองค์กรนั้นๆ จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้จึงต้องนำหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป แต่องค์กรธุรกิจทุกวันนี้ล้วนดำเนินกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาการดำเนินงานข้างต้นอาจไม่เพียงพอต่อคำว่ายั่งยืน เนื่องจากการบริหารองค์กรบนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มิอาจดำเนินได้โดยลำพังในลักษณะที่แตกแยกจากการประกอบธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ ซึ่งความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีต่อสังคมจึงมิได้อาศัยเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - after - process) แต่ยังรวมถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - process) นับตั้งแต่การจัดการผลกระทบเชิงลบไปจนถึงการส่งผลกระทบเชิงบวกในรูปแบบการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วม จึงได้เสนอขอจัดทำโครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย (CSR Creating Shared) Value ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของ (CSR - in - process)

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการสร้างคุณค่าร่วม CSV CSR และ SE 

๒ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคม 


วันที่จัดงาน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ

09.15 – 12.00 น. แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม Business model canvas

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

- Creating Shared Value : CSV 

- Corporate Social Responsibility : CSR 

- Social Enterprise : SE 


วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม  จำนวน ๑๐๐ คน
สถานที่จัดงาน
ณ ห้อง ๘๖๐๑ ชั้น ๖ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ชื่อผู้ติดต่อ:อ.นิธินพ ทองวาสนาส่ง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: CSR, SE, CSV
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
3600บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ:Production Planning & Control ยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก!!
3900บาท
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบ
3800บาท
“การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและองค์กร” ให้เติบโตต่อเนื่องควบคู่ประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย