สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่นที่ 6

จำนวนคนดู 152 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่นที่ 6
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

     การใช้เวลา 24 ชม ในทุกๆวันของคุณในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ เป็นเรื่องที่ทุกๆคนโดยเฉพาะคนทำงานมีความต้องการและมีความปรารถนาที่ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่การทำงานและการบริหารงานนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ ศาสตร์ และศิลปะในการจัดการกับเวลาที่มีอยู่จำกัด เป็นเครื่องมือและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะนี้ต้องการการเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะที่จะใช้เวลา 24 ชม. ในหนึ่งวันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ ดังนั้น “หลักสูตร ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด”เป็นการเรียนรู้ทักษะ ซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา หรือ ภาระงานและภารกิจส่วนตัว ซึ่งหากเราสามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และผู้บังคับบัญชา จะทำให้เราสามารถปรับชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ เวลา 24 ชม. ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผน และจัดการกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

2. เพื่อเสริมสร้างการวางแผนระบบการบริหารเวลาและทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
-ปรับทัศนคติเรื่องเวลาของคุณ

-การกำหนดเป้าหมาย 24 ชม ของคุณซะ

-อะไรคือหัวใจของการทำงานของคุณ

-จัดลำดับความสำคัญ คือ กุญแจออกจากความยุ่งเหยิง

-สร้างสมดุล ตารางเวลาชีวิต กับ ตารางเวลางาน

 -Tools เพื่อบริหารเวลา ขั้นเทพ

-การปรับปรุงการใช้เวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

- Change yourself, NOW

วิทยากร
ดร.รุ่งศักดิ์  ศิวาชัญ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Professional  Super Secretary
3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ