ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่นที่ 6 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่นที่ 6

จำนวนคนดู 119 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่นที่ 6
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หลักการและเหตุผล

     การใช้เวลา 24 ชม ในทุกๆวันของคุณในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ เป็นเรื่องที่ทุกๆคนโดยเฉพาะคนทำงานมีความต้องการและมีความปรารถนาที่ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่การทำงานและการบริหารงานนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ ศาสตร์ และศิลปะในการจัดการกับเวลาที่มีอยู่จำกัด เป็นเครื่องมือและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะนี้ต้องการการเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะที่จะใช้เวลา 24 ชม. ในหนึ่งวันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ ดังนั้น “หลักสูตร ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด”เป็นการเรียนรู้ทักษะ ซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา หรือ ภาระงานและภารกิจส่วนตัว ซึ่งหากเราสามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และผู้บังคับบัญชา จะทำให้เราสามารถปรับชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ เวลา 24 ชม. ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผน และจัดการกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

2. เพื่อเสริมสร้างการวางแผนระบบการบริหารเวลาและทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
-ปรับทัศนคติเรื่องเวลาของคุณ

-การกำหนดเป้าหมาย 24 ชม ของคุณซะ

-อะไรคือหัวใจของการทำงานของคุณ

-จัดลำดับความสำคัญ คือ กุญแจออกจากความยุ่งเหยิง

-สร้างสมดุล ตารางเวลาชีวิต กับ ตารางเวลางาน

 -Tools เพื่อบริหารเวลา ขั้นเทพ

-การปรับปรุงการใช้เวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

- Change yourself, NOW

วิทยากร
ดร.รุ่งศักดิ์  ศิวาชัญ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
**มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่นขึ้น*** . . คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ "ไร้ค่า" . ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ?
การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย : Work Hard Work Smart
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
3900บาท
บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อองค์กรก้าวสู่.....การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเป็นเลขานุการมืออาชีพ ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
Smart English Presentation Skills การพัฒนาทักษะ “การเขียนเพื่อนำเสนอ(ภาษาอังกฤษ) อย่างมีประสิทธิผล
3800บาท
หมายถึงการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้า
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม