หลักสูตร Effective Competency Implementation

รหัสหลักสูตร: 67725

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Effective Competency Implementation
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           องค์กรยุคใหม่ จำเป็นจะต้องกำหนดว่าแต่ละตำแหน่งงาน จะต้องเก่งและทำอะไรได้บ้าง ? (Competency) เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะ
หรือความสามารถในงานที่ตรงกับที่ความคาดหวังที่กำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาด้วย Competency Based Development ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งงานนั้น
มีพฤติกรรมการทำงานได้ดีเลิศ (High Performer) ทั้งนี้ เพราะความคาดหวัง “ผลงาน” (Performance) ซึ่งหลากหลายองค์กรนำระบบ Competency มาเป็นเครื่องมือถือเป็นพื้นฐาน
ของการทำงานในทุกส่วนของกระบวนการธุรกิจ การสร้างระบบนี้ จะทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานที่ทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ มีสมรรถนะความสามารถเรื่องที่สำคัญครบถ้วน
ตามที่กำหนดและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและมีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Competency ที่หลากหลายธุรกิจ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคนและการเติบโตของพนักงานและองค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในความสำคัญของการนำ Competency มาใช้และแนวทางการสร้าง Competency ที่ง่ายและใช้ได้จริง

2.เพื่อให้มีแนวคิดในการกำหนด Competency และนำไปใช้ในกระบวนการบริหารบุคคลในทุกมิติ เช่น การสรรหา การพัฒนา การประเมินผลงาน การโปรโมท ฯลฯ

3.เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการนำ Competency ไปใช้ให้เกิดผลกับบุคลากรและองค์กรและกำหนดเป็นแผนการพัฒนาเป็นระบบต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency

 • ความหมายของ Competency
 • ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
 • Competency เกี่ยวข้องกับ Job Description, KPIs อย่างไร
 • Competency ตอบโจทย์งานอะไรได้บ้าง

ประเภทของ Competency

 • Core competency หรือ Core Value (CC)
 • Managerial Competency (MC)
 • Functional Competency (FC)

Competency Description (ตัวอย่าง)

 • ความหมาย (Competency Definition)
 • การแบ่งระดับ (Competency levels)
 • คำอธิบายในแต่ละระดับ (Level description)
 • หัวข้อการประเมิน (Assessment checklist)
 • แนวทางการพัฒนา (Training guidelines)

          Workshop วิเคราะห์ Managerial Competency จากตำแหน่งงาน 

 • แนวทางการนำ Competency มาพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน
 • การหาแนวทางการประเมินและพัฒนาศักยภาพ
 • เรียนรู้ Pain – Gain จากฝ่ายขาย (In-House Practice)
 • เครื่องมือในการประเมินหา Gap และ ผู้เกี่ยวข้อง

               -Competency Gap

               -Ability Gap

           Workshop KSA, และแนวทางการกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง

 • Competency Based Development Program (Showcase)
 • แนวทางการพัฒนา Competency รูปแบบและเครื่องมือต่าง ๆ
 • บทบาทของผู้บริหารระดับ, HR Corporate และ Line Manager (ต้นสังกัด) ในการผลักดันระบบ Competency ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

          Workshop วิเคราะห์แนวทางการ implement ระบบในองค์กร

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Effective Competency Implementation
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Competency, การพัฒนาองค์กร, Job Description, KPIs, พัฒนาพฤติกรรมการทำงาน, พัฒนาศักยภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด