การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)

จำนวนคนดู 104 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 สิงหาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

Course นี้มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบ Lean ที่กำลังใช้กันทั่วโลกอย่างแพร่หลาย

Analytical thinking skills for problem solving จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอีกด้วยว่า “ทำไมพนักงานไม่ค่อยคิด” อันมีสาเหตุจาก วัฒนธรรมองค์กร เกิดจาก Leadership และเกิดจาก management behavior การปรับเปลี่ยน mindset และวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มกำไร และสามารถจะขยายธุรกิจได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
3. หัวข้องานสัมมนา

3.1. นิยามของ Analytical thinking skills for problem solving

3.2. วิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา Analytical thinking

รูปแบบของ Thinking และระดับของ Thinking

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ดุลยพินิจ

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้วิจารณญาณ

10 ปัญหาสาเหตุที่พนักงานไม่คิดวิเคราะห์

Comfort zone มุมสบายของงพนักงานคืออะไร

การเปลี่ยน Mindset

เล่นปิงปอง โยนปัญหา ซุกซ่อน ปกปิดปัญหา

Iceberg of ignorance ภูเขาน้ำแข็งของความไม่รู้ข้อมูลจริง

ทักษะการคิดแบบต่างๆ

นิสัยการคิด 9 อย่าง

ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์

วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)

Element of thought ส่วนย่อยๆของความคิด

กรวยกลั่นความคิด Funnel of innovation

ทฤษฏีคนคิดแบบหมวก 6 สี Six thinking hats

Model การสร้างวิธีคิดแบบใช้วิจารณญาณ

ทักษะการคิดชั้นสูงของ บลูม

          3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน

ปัญหา การนิยามปัญหา

การกำหนดสมมติฐาน

การเก็บและรวบรวมข้อมูลของปัญหา

การทำการวิเคราะห์ปัญหา

การสร้างมาตรการแก้ไข-ป้องกัน

          3.4 เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

Benchmarking หรือการเทียบระดับตัวชี้วัดกับคู่แข่ง

SWOT analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม

Force field analysis แรงผลักดันในการเปลี่ยน และ แรงต่อต้านการเปลี่ยน

Cost benefit analysis การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับ

Impact analysis การวิเคราะห์ผลกระทบ

Pareto chart การวิเคราะห์เพื่อหา Top 3 problems

         3.5 Root cause analysis การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าของปัญหา

Brainstorming การระดมสมอง

หลักการของ Root cause analysis

ผังก้างปลา

5 W + 1 H

Why-Why Analysis

Critical to quality (CTQ) การิเคราะห์ประเด็นที่วิกฤตต่อคุณภพ

Improvement method

1.How-How analysis

2.ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify)

3.RACI (Responsible person-Accountable-Consulting-Inform)


วิทยากร
อ.พิสิทธิ์ 
สถานที่จัดงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคา 3,900.00 บาทบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมล่วงหน้า ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,300 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


Up to date กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  ที่นายจ้าง…ฝ่ายบุคคลต้องทราบ
3900บาท
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เช่น เรื่องการเกษียณอายุ ,การจัดทำข้อบังคับบริษัท การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเป็นต้น
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
3900.00บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน การวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
"การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan รุ่นที่ 4
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
เคล็ดลับในการบริหารงานบุคคลที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการนำกฎหมายแรงงาน ไปบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร