สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)

จำนวนคนดู 257 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

Course นี้มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบ Lean ที่กำลังใช้กันทั่วโลกอย่างแพร่หลาย

Analytical thinking skills for problem solving จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอีกด้วยว่า “ทำไมพนักงานไม่ค่อยคิด” อันมีสาเหตุจาก วัฒนธรรมองค์กร เกิดจาก Leadership และเกิดจาก management behavior การปรับเปลี่ยน mindset และวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มกำไร และสามารถจะขยายธุรกิจได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
3. หัวข้องานสัมมนา

3.1. นิยามของ Analytical thinking skills for problem solving

3.2. วิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา Analytical thinking

รูปแบบของ Thinking และระดับของ Thinking

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ดุลยพินิจ

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้วิจารณญาณ

10 ปัญหาสาเหตุที่พนักงานไม่คิดวิเคราะห์

Comfort zone มุมสบายของงพนักงานคืออะไร

การเปลี่ยน Mindset

เล่นปิงปอง โยนปัญหา ซุกซ่อน ปกปิดปัญหา

Iceberg of ignorance ภูเขาน้ำแข็งของความไม่รู้ข้อมูลจริง

ทักษะการคิดแบบต่างๆ

นิสัยการคิด 9 อย่าง

ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์

วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)

Element of thought ส่วนย่อยๆของความคิด

กรวยกลั่นความคิด Funnel of innovation

ทฤษฏีคนคิดแบบหมวก 6 สี Six thinking hats

Model การสร้างวิธีคิดแบบใช้วิจารณญาณ

ทักษะการคิดชั้นสูงของ บลูม

          3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน

ปัญหา การนิยามปัญหา

การกำหนดสมมติฐาน

การเก็บและรวบรวมข้อมูลของปัญหา

การทำการวิเคราะห์ปัญหา

การสร้างมาตรการแก้ไข-ป้องกัน

          3.4 เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

Benchmarking หรือการเทียบระดับตัวชี้วัดกับคู่แข่ง

SWOT analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม

Force field analysis แรงผลักดันในการเปลี่ยน และ แรงต่อต้านการเปลี่ยน

Cost benefit analysis การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับ

Impact analysis การวิเคราะห์ผลกระทบ

Pareto chart การวิเคราะห์เพื่อหา Top 3 problems

         3.5 Root cause analysis การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าของปัญหา

Brainstorming การระดมสมอง

หลักการของ Root cause analysis

ผังก้างปลา

5 W + 1 H

Why-Why Analysis

Critical to quality (CTQ) การิเคราะห์ประเด็นที่วิกฤตต่อคุณภพ

Improvement method

1.How-How analysis

2.ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify)

3.RACI (Responsible person-Accountable-Consulting-Inform)


วิทยากร
อ.พิสิทธิ์ 
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching and Suggestion
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร