สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)

จำนวนคนดู 393 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

Course นี้มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบ Lean ที่กำลังใช้กันทั่วโลกอย่างแพร่หลาย

Analytical thinking skills for problem solving จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอีกด้วยว่า “ทำไมพนักงานไม่ค่อยคิด” อันมีสาเหตุจาก วัฒนธรรมองค์กร เกิดจาก Leadership และเกิดจาก management behavior การปรับเปลี่ยน mindset และวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มกำไร และสามารถจะขยายธุรกิจได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
3. หัวข้องานสัมมนา

3.1. นิยามของ Analytical thinking skills for problem solving

3.2. วิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา Analytical thinking

รูปแบบของ Thinking และระดับของ Thinking

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ดุลยพินิจ

การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้วิจารณญาณ

10 ปัญหาสาเหตุที่พนักงานไม่คิดวิเคราะห์

Comfort zone มุมสบายของงพนักงานคืออะไร

การเปลี่ยน Mindset

เล่นปิงปอง โยนปัญหา ซุกซ่อน ปกปิดปัญหา

Iceberg of ignorance ภูเขาน้ำแข็งของความไม่รู้ข้อมูลจริง

ทักษะการคิดแบบต่างๆ

นิสัยการคิด 9 อย่าง

ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์

วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)

Element of thought ส่วนย่อยๆของความคิด

กรวยกลั่นความคิด Funnel of innovation

ทฤษฏีคนคิดแบบหมวก 6 สี Six thinking hats

Model การสร้างวิธีคิดแบบใช้วิจารณญาณ

ทักษะการคิดชั้นสูงของ บลูม

          3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน

ปัญหา การนิยามปัญหา

การกำหนดสมมติฐาน

การเก็บและรวบรวมข้อมูลของปัญหา

การทำการวิเคราะห์ปัญหา

การสร้างมาตรการแก้ไข-ป้องกัน

          3.4 เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

Benchmarking หรือการเทียบระดับตัวชี้วัดกับคู่แข่ง

SWOT analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม

Force field analysis แรงผลักดันในการเปลี่ยน และ แรงต่อต้านการเปลี่ยน

Cost benefit analysis การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับ

Impact analysis การวิเคราะห์ผลกระทบ

Pareto chart การวิเคราะห์เพื่อหา Top 3 problems

         3.5 Root cause analysis การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าของปัญหา

Brainstorming การระดมสมอง

หลักการของ Root cause analysis

ผังก้างปลา

5 W + 1 H

Why-Why Analysis

Critical to quality (CTQ) การิเคราะห์ประเด็นที่วิกฤตต่อคุณภพ

Improvement method

1.How-How analysis

2.ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify)

3.RACI (Responsible person-Accountable-Consulting-Inform)


วิทยากร
อ.พิสิทธิ์ 
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา